Prezentarea sistemului

Pensii

Pensia pentru limită de vârstă

Dispoziţii generale

Noţiune. Condiţii

Pensia pentru limită de vârstă se acordă avocaţilor care îndeplinesc cumulativ la data pensionării condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 pentru bărbaţi.

Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstei de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa 1 la Statutul C.A.A.

Stagiul minim de cotizare, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi, este de 15 ani.

Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.1. la Statutul C.A.A.

Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 pentru bărbaţi.

Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.1. la Statutul C.A.A.

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare după cum urmează:

  a) cu un an - pentru 3 copii; b) cu doi ani - pentru 4 sau mai mulţi copii.

Această reducere a vârstei standard nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de prezentul statut sau de legile speciale, iar în cazul aplicării ei, vârsta de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 55 de ani.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 6, alin. (1), lit. a., Art. 7, 8 şi 9.
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 32 – 34¹ şi Anexa la Statut.

NB: Pentru mai multe informaţii privind stagiul de cotizare şi vârsta de pensionare, a se vedea Capitolul I - Dispoziţii Generale, secţiunea Noţiuni, paragraful stagiul de cotizare.

Data de la care se acordă pensia

Drepturile la pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndepliniri condiţiilor prevăzute de lege, dacă cererea împreună cu actele doveditoare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a căror cerere a fost depusă peste termenul prevăzut, drepturile de pensie se acordă şi se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea împreună cu toate actele necesare.

În cazul dosarelor incomplete din vina asiguratului, drepturile de pensie se acordă şi se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care dosarul a fost completat cu actele necesare stabilirii dreptului de pensie.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 67.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (2) – (4) şi art. 11 alin.(3).

Continuarea activităţii. Obligaţia de a contribui la sistem

Avocaţii care se pensionează pentru limită de vârstă, pot continua exercitarea profesiei de avocat.

Avocaţii pensionari care continuă profesia sunt obligaţi să contribuie la constituirea fondului CAA.

Pensia pentru limită de vârstă nu va mai putea fi recalculată prin adăugarea anilor lucraţi după pensionare.

Avocaţii pensionari pentru limită de vârstă au dreptul ca la încetarea activităţii şi radierea din profesie să li se stabilească şi să li se calculeze pensia pentru retragere definitivă din profesie, situaţie în care se vor avea în vedere şi anii lucraţi dumă pensionarea pentru limită de vârstă.

Contribuţiile achitate la fondul de asigurări sociale de către avocaţii care cumulează veniturile din avocatură cu pensiile din alte sisteme de asigurări sociale vor fi avute în vedere la stabilirea pensiei de retragere definitivă şi a altor drepturi de asigurări sociale.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Legea nr. 51/1995 (r1) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat Art. 76 alin. (2).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.9, art. 35 şi art. 64.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 4

Calculul pensiei. Reactualizarea pensiei

Regula de calcul a pensiilor

În sistemul autonom al pensiilor avocaţilor cuantumul pensiei la data înscrierii la pensie se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 61 alin. (1).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 3 alin. (2).

Punctajul de pensionare şi valoarea punctului de pensie

NB: A se vedea Capitolul I - Dispoziţii Generale, Secţiunea 2 – Noţiuni, paragrafele Punctajul la pensie şi Valoarea punctului de pensie.

Reactualizarea pensiilor

NB: Termenii folosiţi de statutul C.A.A. şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. sunt „reactualizarea pensiilor”, „actualizarea pensiilor”, „indexarea pensiilor”.

Reactualizarea pensiilor se face doar ca urmare a creşterii valorii punctului de pensie, prin hotărâre a C.A.A.

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 65.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 38 şi 39.

Stabilirea și plata pensiei

Procedura de la filiale

Cererea de pensionare

Avocaţii care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru obţinerea unei pensii, indiferent de ce categorie ar fi aceasta, trebuie să procedeze astfel:

 • să completeze o cererea prin care solicită categoria de pensie cuvenită.
 • Să anexeze documentaţia prevăzută în conţinutul cererii tip.

NB: Aceste cerinţe pot fi îndeplinite de solicitanţi personal sau prin mandatar cu procură specială.

Conţinutul cererii tip, va fi pus la dispoziţia solicitantului de filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor de care acesta aparţine.

Filialele vor certifica sub semnătură toate documentele în copie conţinute de dosarul de pensionare.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66 alin. (1).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 8 alin.(1), (5), (6).
Competenţa teritorială

Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc împlinirea condiţiilor prevăzute de lege şi prezentul statut, se depun la filiala CAA din care asiguratul face parte la data cererii de pensionare.

Deschiderea drepturilor de pensie se realizează din ultimul sistem în care asiguratul a activat.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66 alin. (2).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 8 alin.(7).
Dosarul de pensionare

Filiala CAA este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise.

Dosarul de pensionare va conţine:

 • dovada anilor lucraţi în exercitarea profesiei de avocat;
 • cotele lunare cu care a contribuit la fondul Casa de Asigurări a Avocaţilor, pe întreaga durată a activităţii ca avocat;
 • dovada în original a stagiului de cotizare realizat în alte sisteme de asigurări sociale;
 • actele de stare civilă necesare soluţionării cererii.

Pentru avocaţii care au activat în mai multe barouri, dovada stagiului de cotizare şi a cotelor plătite se va solicita de avocat de la filialele sau barourile în care a activat. Acestea sunt obligate să elibereze dovada în termen de 15 zile de la primirea cererii.

Filiala CAA sau baroul va întocmi dosarul de pensionare în termen de 15 zile după primirea cererii.

Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de Asigurări a Avocaţilor pentru stabilirea şi calcularea drepturilor cuvenite.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66 alin. (3).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 9 şi art. 10 alin. (1).
Trimiterea dosarului la C.A.A.

Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de Asigurări a Avocaţilor pentru stabilirea şi calcularea drepturilor cuvenite.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. 10 alin. (2).

Procedura de la C.A.A.

Soluţionarea dosarului. Primele etape

După primirea dosarului, C.A.A. va proceda după cum urmează:

 • va stabili toate elementele necesare pentru verificarea condiţiilor legale de pensionare şi pentru calcularea acesteia.
 • Va verifica îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare.
 • Va calcula cuantumul pensiei;
 • Se va stabili data de la care se acordă pensia.
 • va emite decizia de pensionare;

Într-o primă etapă, C.A.A. va stabili toate elementele necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare şi pentru calcularea acesteia. În această etapă se vor stabili stagiul de cotizare individual al solicitantului, numărul de puncte realizat în fiecare lună, punctajul fiecărui an şi punctajul mediu anual ale asiguratului.

Într-o a doua etapă, se va verifica îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare şi mai departe, dacă se constată realizarea acestora, se va calcula cuantumul pensiei, pe baza formulei menţionate de art. 61 din Statutul C.A.A.

Soluţionarea dosarului. Decizia de pensionare

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului la CAA.

Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

Decizia de pensionare se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 71

Contestarea deciziei. Îndreptarea erorilor

Contestaţia

Decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă, potrivit art. 138 şi 139 din Statutul C.A.A.

Decizia emisă în condiţiile art. 71 alin. (1) necontestată în termen, este definitivă.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 72 – 73, Art. 138 şi 139.
Îndreptarea erorilor din decizia de pensionare

În situaţia în care se constată erori în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, la cerere sau din oficiu, CAA va efectua modificările care se impun.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 74
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 35.

Plata pensiei

Plata pensiei

Plata pensiei se face lunar.

Pensia se plăteşte personal titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială.

Plata acestor drepturi se face lunar, în următoarele modalităţi:

 • Prin cupon mandat poştal;
 • Prin plată directă beneficiarului;
 • Prin virarea pensiei în contul bancar al beneficiarului.

În cazul în care beneficiarul doreşte plata printr-un cont bancar, acesta urmează să depună o cerere, cu indicarea băncii şi a numărului de cont.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 75
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 36 alin. (1) şi art. 37.
Punerea în plată

CAA va pune în plată pensia pentru limită de vârstă numai dacă avocatul a plătit la zi contribuţia legală la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. 10 alin. (3).
Încetarea plăţii

Plata pensiei pentru limită de vârsta încetează cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 76 lit.a)..

Modelul de cerere referitor la pensia pentru limită de vârstă

Pensia de retragere definitivă din profesie

Dispoziţii generale

Noţiune. Condiţii

Avocaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă şi doresc să se pensioneze precum şi avocaţii pensionaţi pentru limită de vârstă pot solicita pensia de retragere definitivă din profesie după ce vor obţine de la Barou decizia de încetare a calităţii de avocat şi radierea din Tabloul avocaţilor.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată”, modificată şi completată prin „Legea 452/2001” Art. 6, alin. (1), lit. b.
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 37 alin. (1).

Data de la care se acordă pensia

Drepturile la pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndepliniri condiţiilor prevăzute de lege, dacă cererea împreună cu actele doveditoare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a căror cerere a fost depusă peste termenul prevăzut, drepturile de pensie se acordă şi se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea împreună cu toate actele necesare.

În cazul dosarelor incomplete din vina asiguratului, drepturile de pensie se acordă şi se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care dosarul a fost completat cu actele necesare stabilirii dreptului de pensie.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 67.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (2) – (4) şi art. 11 alin.(3)..

Calculul pensiei. Reactualizarea pensiei

Regula de calcul a pensiilor

Cuantumul pensiei de retragere definitivă din profesie se stabileşte la data încetării activităţii în profesia de avocat.

În sistemul autonom al pensiilor avocaţilor cuantumul pensiei la data înscrierii la pensie se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 37 alin. (2) şi art. 61 alin. (1).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 3 alin. (2).

Punctajul de pensionare şi valoarea punctului de pensie

NB: A se vedea Capitolul I - Dispoziţii Generale, Secţiunea 2 – Noţiuni, paragrafele Punctajul la pensie şi Valoarea punctului de pensie.

Reactualizarea pensiei

NB: Termenii folosiţi de statutul C.A.A. şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. sunt „reactualizarea pensiilor”, „actualizarea pensiilor”, „indexarea pensiilor”.

Reactualizarea pensiilor se face doar ca urmare a creşterii valorii punctului de pensie, prin hotărâre a C.A.A.

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 65.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 38 şi 39.

Stabilirea și plata pensiei

Procedura de la filiale

Cererea de pensionare

Avocaţii care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru obţinerea unei pensii, indiferent de ce categorie ar fi aceasta, trebuie să procedeze astfel:

 • să completeze o cererea prin care solicită categoria de pensie cuvenită
 • să anexeze documentaţia prevăzută în conţinutul cererii tip.

NB: Aceste cerinţe pot fi îndeplinite de solicitanţi personal sau prin mandatar cu procură specială.

Conţinutul cererii tip, va fi pus la dispoziţia solicitantului de filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor de care acesta aparţine.

Filialele vor certifica sub semnătură toate documentele în copie conţinute de dosarul de pensionare.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66 alin. (1).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 8 alin.(1), (5), (6).
Competenţa teritorială

Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc împlinirea condiţiilor prevăzute de lege şi prezentul statut, se depun la filiala CAA din care asiguratul face parte la data cererii de pensionare.

Deschiderea drepturilor de pensie se realizează din ultimul sistem în care asiguratul a activat.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66 alin. (2).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. - Art. 8 alin.(7).
Dosarul de pensionare

Filiala CAA este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise.

Dosarul de pensionare va conţine:

 • dovada anilor lucraţi în exercitarea profesiei de avocat;
 • cotele lunare cu care a contribuit la fondul Casa de Asigurări a Avocaţilor, pe întreaga durată a activităţii ca avocat;
 • dovada în original a stagiului de cotizare realizat în alte sisteme de asigurări sociale;
 • actele de stare civilă necesare soluţionării cererii.

Pentru avocaţii care au activat în mai multe barouri, dovada stagiului de cotizare şi a cotelor plătite se va solicita de avocat de la filialele sau barourile în care a activat. Acestea sunt obligate să elibereze dovada în termen de 15 zile de la primirea cererii.

Filiala CAA sau baroul va întocmi dosarul de pensionare în termen de 15 zile după primirea cererii.

Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de Asigurări a Avocaţilor pentru stabilirea şi calcularea drepturilor cuvenite.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66 alin. (3).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 9 şi art. 10 alin. (1).
Trimiterea dosarului la C.A.A.

Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de Asigurări a Avocaţilor pentru stabilirea şi calcularea drepturilor cuvenite.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. 10 alin. (2).

Procedura de la C.A.A.

Soluţionarea dosarului. Primele etape

După primirea dosarului, C.A.A. va proceda după cum urmează:

 • va stabili toate elementele necesare pentru verificarea condiţiilor legale de pensionare şi pentru calcularea acesteia.
 • va verifica îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare.
 • va calcula cuantumul pensiei;
 • se va stabili data de la care se acordă pensia.
 • va emite decizia de pensionare;

Într-o primă etapă, C.A.A. va stabili toate elementele necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare şi pentru calcularea acesteia. În această etapă se vor stabili stagiul de cotizare individual al solicitantului, numărul de puncte realizat în fiecare lună, punctajul fiecărui an şi punctajul mediu anual ale asiguratului.

Într-o a doua etapă, se va verifica îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare şi mai departe, dacă se constată realizarea acestora, se va calcula cuantumul pensiei, pe baza formulei menţionate de art. 61 din Statutul C.A.A.

Soluţionarea dosarului. Decizia de pensionare

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului la CAA.

Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

Decizia de pensionare se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 71

Contestarea deciziei. Îndreptarea erorilor

Contestaţia

Decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă, potrivit art. 138 şi 139 din Statutul C.A.A.

Decizia emisă în condiţiile art. 71 alin. (1) necontestată în termen, este definitivă.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 72 – 73, Art. 138 şi 139.
Îndreptarea erorilor din decizia de pensionare

În situaţia în care se constată erori în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, la cerere sau din oficiu, CAA va efectua modificările care se impun.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 74
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 35.

Plata pensiei

Plata pensiei

Plata pensiei se face lunar.

Pensia se plăteşte personal titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială.

Plata acestor drepturi se face lunar, în următoarele modalităţi:

 • Prin cupon mandat poştal;
 • Prin plată directă beneficiarului;
 • Prin virarea pensiei în contul bancar al beneficiarului.

În cazul în care beneficiarul doreşte plata printr-un cont bancar, acesta urmează să depună o cerere, cu indicarea băncii şi a numărului de cont.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 75
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 36 alin. (1) şi art. 37.
Punerea în plată

CAA va pune în plată pensia pentru limită de vârstă numai dacă avocatul a plătit la zi contribuţia legală la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. 10 alin. (3).
Încetarea plăţii

Plata pensiei pentru limită de vârsta încetează cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 76 lit.a)..

Modelul de cerere referitor la pensia de retragere definitivă din profesie

Pensia de retragere anticipată definitivă din profesie

Dispoziţii generale

Noţiune. Condiţii

Avocaţii care îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă şi doresc să se pensioneze precum şi avocaţii pensionaţi pentru limită de vârstă pot solicita pensia de retragere definitivă din profesie după ce vor obţine de la Barou decizia de încetare a calităţii de avocat şi radierea din Tabloul avocaţilor.

La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în calcul perioadele de stagiu asimilat.

Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.

Reducerea vârstei prevăzută la alin. (1) nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de legislaţia avocaţilor.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată”, modificată şi completată prin „Legea 452/2001” Art. 6, alin. (1), lit. c., art. 10 alin.(1) şi (3).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 39

Data de la care se acordă pensia

Drepturile la pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndepliniri condiţiilor prevăzute de lege, dacă cererea împreună cu actele doveditoare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a căror cerere a fost depusă peste termenul prevăzut, drepturile de pensie se acordă şi se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea împreună cu toate actele necesare.

În cazul dosarelor incomplete din vina asiguratului, drepturile de pensie se acordă şi se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care dosarul a fost completat cu actele necesare stabilirii dreptului de pensie.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 67.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 3 alin. (1), art. 8 alin. (2) – (4) şi art. 11 alin.(3)..

Contribuţia la fondul sistemului de asigurări sociale al C.A.A.

Avocaţii beneficiari de pensii de retragere anticipată definitivă din profesie ca toţi ceilalţi avocaţi înscrişi în barou (cu drept de exercitare a profesiei),sunt obligaţi să contribuie la constituirea fondului C.A.A.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Legea nr. 51/1995 (r1) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat Art. 76 alin. (2).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.9.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 4

Transformare în pensie de retragere definitivă din profesie

La data îndepliniri condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă pensia anticipată se poate transforma, la cerere, numai în pensie de retragere definitivă din profesie şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

În cazul în care până la împlinirea vârstei de 70 de ani pensionarul nu a optat pentru aplicarea prevederilor alin. (1), la împlinirea vârstei de 70 de ani pensia anticipată devine, din oficiu, pensie de retragere definitivă din profesie, şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate nevalorificate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de anticipare.

După transformarea pensiei anticipate în pensie de retragere definitivă din profesie, în conformitate cu prevederile alin. (1) sau alin. (2), beneficiarul pensiei de retragere definitivă din profesie nu mai poate reveni în profesie.

Pensia anticipată se poate transforma numai în pensie de retragere definitivă din profesie, fără dreptul de a profesa.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.39

Calculul pensiei. Reactualizarea pensiei

Regula de calcul a pensiilor

Cuantumul pensiei de retragere definitivă din profesie se stabileşte la data încetării activităţii în profesia de avocat.

În sistemul autonom al pensiilor avocaţilor cuantumul pensiei la data înscrierii la pensie se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată”, modificată şi completată prin „Legea 452/2001” art. 10 alin.(1).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 37 alin. (2) şi art. 61 alin. (1).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 3 alin. (2).

Punctajul de pensionare şi valoarea punctului de pensie

NB: A se vedea Capitolul I - Dispoziţii Generale, Secţiunea 2 – Noţiuni, paragrafele Punctajul la pensie şi Valoarea punctului de pensie.

Reactualizarea pensiei

NB: Termenii folosiţi de statutul C.A.A. şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. sunt „reactualizarea pensiilor”, „actualizarea pensiilor”, „indexarea pensiilor”.

Reactualizarea pensiilor se face doar ca urmare a creşterii valorii punctului de pensie, prin hotărâre a C.A.A.

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 65.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 38 şi 39.

Stabilirea și plata pensiei

Procedura de la filiale

Cererea de pensionare

Avocaţii care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru obţinerea unei pensii, indiferent de ce categorie ar fi aceasta, trebuie să procedeze astfel:

 • să completeze o cererea prin care solicită categoria de pensie cuvenită
 • să anexeze documentaţia prevăzută în conţinutul cererii tip.

NB: Aceste cerinţe pot fi îndeplinite de solicitanţi personal sau prin mandatar cu procură specială.

Conţinutul cererii tip, va fi pus la dispoziţia solicitantului de filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor de care acesta aparţine.

Filialele vor certifica sub semnătură toate documentele în copie conţinute de dosarul de pensionare.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66 alin. (1).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 8 alin.(1), (5), (6).
Competenţa teritorială

Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc împlinirea condiţiilor prevăzute de lege şi prezentul statut, se depun la filiala CAA din care asiguratul face parte la data cererii de pensionare.

Deschiderea drepturilor de pensie se realizează din ultimul sistem în care asiguratul a activat.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66 alin. (2).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. - Art. 8 alin.(7).
Dosarul de pensionare

Filiala CAA este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise.

Dosarul de pensionare va conţine:

 • dovada anilor lucraţi în exercitarea profesiei de avocat;
 • cotele lunare cu care a contribuit la fondul Casa de Asigurări a Avocaţilor, pe întreaga durată a activităţii ca avocat;
 • dovada în original a stagiului de cotizare realizat în alte sisteme de asigurări sociale;
 • actele de stare civilă necesare soluţionării cererii.

Pentru avocaţii care au activat în mai multe barouri, dovada stagiului de cotizare şi a cotelor plătite se va solicita de avocat de la filialele sau barourile în care a activat. Acestea sunt obligate să elibereze dovada în termen de 15 zile de la primirea cererii.

Filiala CAA sau baroul va întocmi dosarul de pensionare în termen de 15 zile după primirea cererii.

Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de Asigurări a Avocaţilor pentru stabilirea şi calcularea drepturilor cuvenite.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66 alin. (3).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 9 şi art. 10 alin. (1).
Trimiterea dosarului la C.A.A.

Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de Asigurări a Avocaţilor pentru stabilirea şi calcularea drepturilor cuvenite.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. 10 alin. (2).

Procedura de la C.A.A.

Soluţionarea dosarului. Primele etape

După primirea dosarului, C.A.A. va proceda după cum urmează:

 • va stabili toate elementele necesare pentru verificarea condiţiilor legale de pensionare şi pentru calcularea acesteia.
 • va verifica îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare.
 • va calcula cuantumul pensiei;
 • se va stabili data de la care se acordă pensia.
 • va emite decizia de pensionare;

Într-o primă etapă, C.A.A. va stabili toate elementele necesare pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare şi pentru calcularea acesteia. În această etapă se vor stabili stagiul de cotizare individual al solicitantului, numărul de puncte realizat în fiecare lună, punctajul fiecărui an şi punctajul mediu anual ale asiguratului.

Într-o a doua etapă, se va verifica îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare şi mai departe, dacă se constată realizarea acestora, se va calcula cuantumul pensiei, pe baza formulei menţionate de art. 61 din Statutul C.A.A.

Soluţionarea dosarului. Decizia de pensionare

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului la CAA.

Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

Decizia de pensionare se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 71

Contestarea deciziei. Îndreptarea erorilor

Contestaţia

Decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă, potrivit art. 138 şi 139 din Statutul C.A.A.

Decizia emisă în condiţiile art. 71 alin. (1) necontestată în termen, este definitivă.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 72 – 73, Art. 138 şi 139.
Îndreptarea erorilor din decizia de pensionare

În situaţia în care se constată erori în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, la cerere sau din oficiu, CAA va efectua modificările care se impun.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 74
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 35.

Plata pensiei

Plata pensiei

Plata pensiei se face lunar.

Pensia se plăteşte personal titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială.

Plata acestor drepturi se face lunar, în următoarele modalităţi:

 • Prin cupon mandat poştal;
 • Prin plată directă beneficiarului;
 • Prin virarea pensiei în contul bancar al beneficiarului.

În cazul în care beneficiarul doreşte plata printr-un cont bancar, acesta urmează să depună o cerere, cu indicarea băncii şi a numărului de cont.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 75
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 36 alin. (1) şi art. 37.
Punerea în plată

CAA va pune în plată pensia pentru limită de vârstă numai dacă avocatul a plătit la zi contribuţia legală la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. 10 alin. (3).
Încetarea plăţii

Plata pensiei pentru limită de vârsta încetează cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 76 lit.a)..

Modelul de cerere referitor la pensia de retragere anticipată definitivă din profesie

Pensia de invaliditate

Dispoziţii generale

Noţiune. Condiţii

Asiguraţii care şi-au pierdut total capacitatea de muncă beneficiază de pensie de invaliditate, dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, cerut conform Statutului C.A.A. şi nu realizează venituri din profesia de avocat.

Pierderea capacităţii de muncă este prima condiţie necesar a fi îndeplinită pentru obţinerea pensiei de invaliditate. În acest sens este de precizat că au dreptul la pensie de invaliditate avocaţii care şi-au pierdut total capacitatea de muncă, din cauza bolilor obişnuite, accidentelor de muncă, accidentelor care nu au legătură cu munca.

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea poate fi:

 • de gradul I, caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă, a capacităţii de autoservire, de autoconducere sau de orientare în spaţiu, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane.
 • de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce, şi de a se orienta în spaţiu, fără ajutorul altei persoane.

Criteriile şi normele pe baza căruia se face încadrarea în gradul I şi II de invaliditate, sunt cele aplicate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale.

Dovada stării de invaliditate se face prin decizia medicală de invaliditate.

Stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, este cea de a doua condiţie necesar a fi îndeplinită pentru obţinerea pensiei de invaliditate.

Stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta este precizat în tabelul cuprins de art. 44 din Statutul C.A.A, prezentat în continuare.

Vârsta asigurării în momentul ivirii invalidităţii Stagiul de cotizare necesar (ANI)
Sub 25 ani 5
25 – 31 ani 8
31 – 37 ani 11
37 – 43 ani 14
43 – 49 ani 18
49 – 55 ani 22
Peste 55 ani 25

Beneficiază de pensie de invaliditate şi asiguraţii care până la data înscrierii la pensie, au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul de mai sus.

În cazul în care invaliditatea s-a ivit datorită unui accident de muncă, asiguratul poate beneficia de pensie de invaliditate indiferent de stagiul de cotizare

Lipsa de alte venituri din profesia de avocat este cea de-a treia condiţie necesar a fi îndeplinită pentru obţinerea pensiei de invaliditate.

Pensia de invaliditate nu se poate cumula cu realizarea de venituri din profesia de avocat.

În cazul în care avocatul pensionar de invaliditate profesează şi realizează venituri din profesie, pensia de invaliditate se suspendă de drept

Persoanele care au îndeplinit vârsta standard de pensionare, nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată”, modificată şi completată prin „Legea 452/2001” Art. 6, alin. (1), lit. d.
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 40 – 42, Art 44 alin. (1) - (5).

Dreptul la însoţitor pentru pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate

Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor într-un cuantum stabilit de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 45.

Pensia pentru limită de vârstă

Persoanele care au îndeplinit vârsta standard de pensionare, nu mai pot solicita înscrierea la pensia de invaliditate.

La împlinirea vârstei standard pentru obţinerea pensionării pentru limită de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.

Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută se menţine indiferent de pensia pentru care se optează.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 68. şi Art 48

Modificarea. Încetarea dreptului

Dreptul la pensia de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală, în situaţia în care aceasta stabileşte încetarea calităţii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacităţii de muncă.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 46 alin. (3)

Calculul pensiei. Reactualizarea pensiei

Regula de calcul a pensiilor

În sistemul autonom al pensiilor avocaţilor cuantumul pensiei la data înscrierii la pensie se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 61 alin. (1).

Punctajul de pensionare şi valoarea punctului de pensie

Pentru pensia de invaliditate, punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în anii care formează perioada de stagiu necesar cu punctajele anuale realizate în perioada de stagiu potenţial.

Punctajul anual al asiguratului pentru anii care compun perioada de stagiu potenţial este de :

 • 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav
 • 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap mediu
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 61 alin.(2) – (6).
 • Regulamentul de organizarea şi funcţionare a C.A.A. Art. 14

NB: Pentru mai multe informaţii despre punctajul la pensionare şi valoarea punctului de pensie, a se vedea în materialul de pe net, Prezentarea sistemului – Capitolul I - Dispoziţii Generale, Secţiunea 2 – Noţiuni, paragrafele Punctajul la pensie şi Valoarea punctului de pensie.

Stabilirea și plata pensiilor

Procedura medicală

Decizia medicală de invaliditate

Încadrarea sau reîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisă de medicul specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă (medic expert al asigurărilor sociale), care activează pe lângă casele teritoriale de pensii din sistemul public de pensii.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 43 alin. (1).
Contestarea deciziei medicale

Împotriva deciziei se poate face contestaţie la Casa de Asigurări a Avocaţilor în termen de 30 de zile de la comunicare.

La soluţionarea contestaţiei Casa de Asigurări a Avocaţilor poate consulta Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă.

Termenul de rezolvare a Contestaţiei este de 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor, dată în soluţionarea contestaţiei prevăzută la alineatul 2, poate fi contestată în termen de 45 zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu jurisdicţia sistemului autonom de asigurări sociale al avocaţilor astfel cum aceasta este prevăzută in statutul şi in regulamentul CAA.

Decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestată în termen, este definitivă.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 43 alin. (2) – (5).
Revizuirea medicală. Termene. Noua decizie medicală. Excepţii

Pensionarii de invaliditate sunt supuşii revizuirii medicale în funcţie de afecţiune, la interval de 6-12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale, emite o nouă decizie, prin care se stabilesc după caz:

 • menţinerea în acelaşi grad de invaliditate
 • încadrarea în alt grad de invaliditate
 • încetarea calităţii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacităţii de muncă

Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau după caz s-a agravat.

Decizia emisă după revizia medicală se supune aceleiaşi proceduri de contestare sau soluţionare ca şi prima decizie de încadrare într-un grad de invaliditate.

Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice, pensionarii de invaliditate care :

 • prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă
 • au împlinit vârstele prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de limită de vârstă
 • au vârsta mai mică cu 5 ani, faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare prevăzute de lege.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor Art. 46 alin. (1), (2), (5) şi (6), art. 47.

Procedura de la C.A.A.

Cererea de pensionare

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura specială sau a curatorului acesteia.

Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc împlinirea condiţiilor prevăzute de lege şi prezentul statut, se depun la filiala CAA din care asiguratul face parte la data cererii de pensionare.

Filiala CAA este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66
Data de la care se acordă pensia de invaliditate

Drepturile la pensia de invaliditate se acordă:

 • de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.
 • de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 69
Decizia de pensionare

Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului la CAA.

Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

Decizia de pensionare se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 71
Contestarea deciziei de pensionare

Decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă, potrivit art. 138 şi 139 din Statutul C.A.A.

Decizia emisă în condiţiile art. 71 alin. (1) necontestată în termen, este definitivă.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 72 - 73
Îndreptarea erorilor din decizia de pensionare

În situaţia în care se constată erori în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, la cerere sau din oficiu, CAA va efectua modificările care se impun.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 74
Recalcularea pensiilor

NB: Termenii folosiţi de statutul C.A.A. şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. sunt „reactualizarea pensiilor”, „actualizarea pensiilor”, „indexarea pensiilor”.

Reactualizarea pensiilor se face doar ca urmare a creşterii valorii punctului de pensie, prin hotărâre a C.A.A.

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 65.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 38 şi 39.

Plata pensiei

Plata pensiei

Plata pensiei se face lunar.

Pensia se plăteşte personal titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procură specială.

Plata acestor drepturi se face lunar, în următoarele modalităţi:

 • Prin cupon mandat poştal;
 • Prin plată directă beneficiarului;
 • Prin virarea pensiei în contul bancar al beneficiarului.

În cazul în care beneficiarul doreşte plata printr-un cont bancar, acesta urmează să depună o cerere, cu indicarea băncii şi a numărului de cont.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 75
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 36 alin. (1) şi art. 37.
Încetarea plăţii

Plata pensiei încetează cu luna următoare celei în care :

 • beneficiarul a decedat
 • beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 76
Suspendarea plăţii

Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală periodică.

Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna următoare aceleia în care a încetat cauza suspendării.

Modelul de cerere referitor la pensia de invaliditate

Pensia de urmaş

Dispoziţii generale

Noţiune. Beneficiari. Condiţii

Protecţia urmaşilor, respectiv a soţului supravieţuitor şi a descendenţilor se realizează prin pensia de urmaş.

Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

Copii au dreptul la pensie de urmaşi :

 • până la vârsta de 16 ani
 • dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acesteia, fără a depăşi vârsta de 26 ani
 • pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b)

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani, şi nu dispune de altă sursă de venituri.

În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 10 ani, dar nu mai puţin 5 ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6,0%pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Soţul supravieţuitor are dreptul la o pensie de urmaş, pe perioada în care este invalid gradul I sau II dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an.

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de o pensie de urmaş, până la data împliniri de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională, sau acestea sunt considerate de Casa de Asigurări a Avocaţilor ca insuficiente pentru acoperirea nevoilor de creştere şi educare a respectivilor copii.

Soţul supravieţuitor care nu întruneşte condiţiile legale pentru a putea beneficia de o pensie de urmaş (prevăzute de art. 52 alineatul 1 şi 2), beneficiază de un ajutor pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată”, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 6, alin. (1), lit. E
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 49 – 54

Dreptul de opţiune a soţului supravieţuitor

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat, poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 59

Obligaţia de „revizuire medicală” pentru unele categorii de urmaşi

Descendenţii şi/sau soţul supravieţuitor, aflaţi în situaţie de invaliditate gradul I sau II, beneficiari ai pensiei de urmaş, sunt expertizaţi şi supuşi revizuirii medicale conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 60

Calculul pensiei de urmaș

Calculul pensiei de urmaş

Pensia de urmaş se calculează după caz din:

 • pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, susţinătorul decedat;
 • pensia de invaliditate, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea împlinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă şi era în plată cu pensia de invaliditate de orice grad sau ar fi avut dreptul la pensie de invaliditate, în condiţiile legii şi a prezentului statut.

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia susţinătorului, prevăzută la art. 55, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:

 • pentru un singur urmaş – 50%
 • pentru doi urmaşi – 75%
 • pentru trei sau mai mulţi –100%

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, reprezintă însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu dispoziţiile art. 56.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 55 -58

Reactualizarea pensiilor

NB: Termenii folosiţi de statutul C.A.A. şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. sunt „reactualizarea pensiilor”, „actualizarea pensiilor”, „indexarea pensiilor”.

Reactualizarea pensiilor se face doar ca urmare a creşterii valorii punctului de pensie, prin hotărâre a C.A.A.

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 65.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 38 şi 39.

Stabilirea și plata pensiilor

Cererea de pensionare

Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului desemnat de aceasta cu procura specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia.

Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc împlinirea condiţiilor prevăzute de lege şi prezentul statut, se depun la filiala CAA din care asiguratul face parte la data cererii de pensionare.

Filiala CAA este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 66

Data de la care se acordă pensia de urmaș

Drepturile de pensie de urmaş, în cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, la data decesului susţinătorului asigurat, se acordă la cerere:

 • începând cu luna următoare decesului, în cazul în care susţinătorul decedat era pensionar, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 zile de la data decesului.
 • de la data decesului susţinătorului, în cazul în care susţinătorul decedat nu era pensionar la data decesului, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la această dată
 • de la data depunerii cererii, în situaţiile în care s-au depăşit termenele prevăzute la lit. a) şi lit. b).
 • În cazul în care urmaşul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, ulterior datei decesului susţinătorului asigurat, drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data îndeplinirii condiţiilor, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 zile de la data împlinirii condiţiilor.

  În cazul în care s-a depăşit termenul prevăzut mai sus, drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data depunerii cererii.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 70

  Decizia de pensionare

  Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului la CAA.

  Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.

  Decizia de pensionare se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 71

  Contestaţia

  Decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă, potrivit art. 138 şi 139 din Statutul C.A.A.

  Decizia emisă în condiţiile art. 71 alin. (1) necontestată în termen, este definitivă.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 72 - 73

  Îndreptarea erorilor din decizia de pensionare

  În situaţia în care se constată erori în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, la cerere sau din oficiu, CAA va efectua modificările care se impun.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 74

  Plata pensiei

  Plata pensiei se face lunar.

  Pensia se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.

  Modalităţile de plată a pensiilor sunt prevăzute în Regulamentul CAA.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 75

  Încetarea plăţii

  Plata pensiei încetează cu luna următoare celei în care:

  • beneficiarul a decedat
  • beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia
  • urmaşul a fost condamnat printr-o hotărâre rămasă definitivă pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 76

  Suspendarea plăţii

  Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care:

  • beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală periodică;
  • copilul urmaş nu mai îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea pensiei de urmaşi;
  • soţul supravieţuitor beneficiarul unei pensii de urmaşi, se recăsătoreşte.

  Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna următoare aceleia în care a încetat cauza suspendării.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 77 şi art. 78.

  Modelul de cerere referitor la pensia de urmaş

  Plata unor drepturi neîncasate de pensionarul decedat

  Plata unor drepturi neîncasate. Termen de decădere

  Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe luna în care a avut loc decesul şi după caz, drepturile de pensii cuvenite şi neachitate până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau în lipsa acestora celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

  Sumele mai sus arătate pot fi solicitate în cadrul termenului de 6 luni de la data decesului.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 79

  Modelul de cerere referitor la cererea de plată a unor drepturi neîncasate de pensionarul decedat

   
  Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 07.08.2019