Prezentarea sistemului

Filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor

Dispoziţii generale

Despre filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor

Filialele CAA se constituie în baza art.78 alin. 1 din Legea 51/1995 şi a art. 12 alin. 5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 221/2000 şi funcţionează ca unităţi descentralizate ale sistemului de asigurări.

Filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor, constituite în condiţiile prevăzute de lege, au personalitate juridică, cu buget şi patrimoniu propriu

Filialele CAA au personalitate juridică de interes public, au buget şi patrimoniu propriu, care face parte din patrimoniul sistemului de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi.

Patrimoniul filialei poate fi folosit în activităţi prevăzute de dispoziţiile art. 18 din prezentul statut, cu respectarea dispoziţiilor legale.

Autorizarea Consiliului UNBR privind solicitările filialelor vor purta şi viza Consiliului CAA.

Filialele îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Consiliului de administraţie al C.A.A şi a consiliului baroului pe lângă care au fost create.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Legea nr. 51/12995" Art. 78 alin. 1
 • "Statutul Profesiei de Avocat." Art. 311 alin. (1).
 • "OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată", modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 12. alin.(5).
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 117 - 120
 • "Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor." Art. 40.

Membrii filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor

Sunt membrii ai filialei avocaţii cu drept e exercitare a profesiei, înscrişi în baroul respectiv, avocaţii pensionari şi urmaşii avocaţilor cu drepturi proprii de pensie şi care domiciliază în judeţul respectiv.

Asiguraţii din sistemul de asigurări sociale al avocaţilor, pot fi membrii numai ai unei filiale.

Transferul asiguratului de la o filială la altă filială se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de regulamentul CAA.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 118

Bugetul. Veniturile.

Veniturile filialei se realizează din:

 • suma rămasă la dispoziţia filialei după achitarea către CAA a cotei procentuale de contribuţie la fondurile sistemului aflate la dispoziţia CAA, în procentul stabilit anual de Consiliul UNBR în raport de nevoile sistemului, din contribuţiile de asigurări încasate de la cotizanţii filialei;
 • venituri din folosirea patrimoniului filialei în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul statut;
 • venituri din dobânzile la depozitele bancare a disponibilităţilor băneşti;
 • majorări pentru plăţi cu întârziere;
 • donaţii, subvenţii;
 • primirea unor sume din rezerva Casei de Asigurări a Avocaţilor din România în vederea înfiinţării şi organizării filialei;
 • alte venituri.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 121.

Bugetul. Structura cheltuielilor.

Structura cheltuielilor filialei cuprinde:

 • contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale pentru filiale;
 • cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea filialei;
 • finanţarea unor investiţii proprii ale filialei;
 • alte cheltuieli prevăzute de lege şi statutul Casa de Asigurări a Avocaţilor.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 122.
 

Atribuţiile filialelor

Atribuţiile filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor

CAA descentralizează către filiale următoarele atribuţiuni ce vor fi îndeplinite cu respectarea dispoziţiilor art. 6 lit. e) şi f) din prezentul statut:

 • asigură efectuarea plăţii pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale la nivelul filialei;
 • elaborează bugetul filialei şi îl supune spre aprobare şi descărcare Consiliului CAA;
 • urmăreşte încasarea veniturilor bugetului filialei;
 • ia măsuri pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului filialei, precum şi pentru protecţia integrităţii acestuia;
 • constituie fondul de rezervă al filialei conform art. 19 din prezentul statut şi asigură utilizarea acestuia conform aceluiaşi text;
 • certifică lunar stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare avocat, şi îl comunică CAA;
 • face propuneri Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru aprobarea statului de funcţiuni după obţinerea avizului Consiliului baroului;
 • încheie sau desface contractul de muncă al angajaţilor filialei;
 • Sesizează consiliul Baroului în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege şi statutul profesiei de avocat, în cazul încălcării prevederilor ce reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului de pensii şi asigurări sociale ale avocaţilor de către asiguraţi sau organele profesiei de avocat;
 • îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin dispoziţii cuprinse în lege, statut, regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor şi pune în aplicare hotărârile Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor , Congresului avocaţilor, Consiliului UNBR şi ale Consiliului baroului.
 • comunică lunar Consiliului baroului şi CAA situaţia achitării contribuţiei la sistemul de asigurări sociale.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 123.

Obligaţia de comunicare date.

În vederea satisfacerii dispoziţiilor art.14 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, filialele au obligaţia de a comunica Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru fiecare avocat în parte:

 • evidenţa anilor lucraţi în profesia de avocat – şi toate modificările intervenite în timp;
 • plata în fiecare lună – a cotelor cu care avocatul a contribuit la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Comunicarea acestor date către Casa de Asigurări a Avocaţilor, se face în primele 15 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata.

În vederea stabilirii venitului mediu brut lunar pe profesia de avocat, Preşedinţii filialelor au obligaţia de a comunica lunar, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare, Casei de Asigurări a Avocaţilor care sunt veniturile brute realizate în luna respectivă de avocaţii care compun filiala.

Datele comunicate Casei de Asigurări a Avocaţilor trebuie să fie sprijinite şi conforme cu declaraţiile pe care fiecare avocat este obligat să le facă, astfel cum se prevede în art. 5 din prezentul Regulament.

Comunicarea către Casa de Asigurări a Avocaţilor va indica obligatoriu persoana care îşi asumă răspunderea exactităţii datelor comunicate.

Hotărârile consiliului de administraţie al filialei se comunică C.A.A. şi consiliului baroului.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Profesiei de Avocat." Art. 311 alin. (5).
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 14 şi 26
 • "Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor." Art. 45. şi 46.
 

Organizarea filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor

Despre conducerea filialelor.

Conducerea filialei Casei de Asigurări a Avocaţilor este formată din:

 • Adunarea Generală a membrilor filialei;
 • Consiliul de administraţie al filialei.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 124.

Adunarea Generală a filialei. Convocare. Cvorum. Decizii.

Adunarea Generală a filialei este compusă din toţi membrii filialei.

Adunarea generală se întruneşte anual, la aceeaşi dată cu Adunarea generală ordinară a baroului sau ori de câte ori este nevoie.

Adunarea Generală a filialei se convoacă după cum urmează:

 • Adunarea Generală anuală, de către Consiliul filialei;
 • Adunarea Generală se poate întruni şi la nevoie – convocarea unei asemenea adunări putând-o face fie Consiliul filialei, fie din iniţiativa a 20% din numărul de membrii care compun filiala.

Convocarea va cuprinde obligatoriu:

 • ordinea de zi cuprinzând problemele supuse dezbaterilor adunării;
 • data, ora şi locul desfăşurării lucrărilor adunării

Afişarea convocării şi ordinea de zi se vor face la sediul filialei cu 15 zile înaintea datei fixate pentru desfăşurarea adunării.

Cvorumul necesar pentru ca Adunarea generală să poată fi legal constituită este de jumătate plus unul din numărul de membrii care compun filiala.

Dacă la prima convocare nu se realizează cvorumul legal, adunarea generală se amână la un alt termen când se consideră legal constituită, indiferent de numărul celor prezenţi.

Adunarea Generală legal constituită adoptă decizii cu votul a jumătate plus unul din numărul de membrii care şi-au exprimat votul la adunarea respectivă

Hotărârile Adunării Generale se comunică Casei de Asigurări a Avocaţilor din România şi Consiliului baroului.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Profesiei de Avocat." Art. 311 alin. (3), (4) şi (6).
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 125.
 • "Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor." Art. 41. – 44.

Adunarea Generală a filialei. Atribuţii.

Adunarea Generală a filialei are următoarele atribuţii:

 • adoptă proiectul bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei cu avizul Consiliului baroului şi dispune comunicarea acestuia la CAA spre aprobare;
 • descarcă de gestiune Consiliul filialei pe baza raportului Comisiei de cenzori a filialei;
 • constituie fondul de rezervă al filialei cu respectarea art. 19 din prezentul Statut CAA;
 • aprobă programul anual de utilizare a disponibilităţilor băneşti ale filialei pentru realizarea de investiţii potrivit prevederilor bugetare;
 • dă descărcare Consiliului filialei pentru activitatea desfăşurată.
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 126.

Despre Consiliul de Administraţie.

Consiliul filialei conduce filiala între Adunările Generale.

Consiliul filialei este ales de Adunarea Generală a membrilor filialei pentru o perioadă de 4 ani.

Consiliul de administraţie al filialei va fi compus din 3-5 membri, în funcţie de numărul membrilor filialei, din care un membru să fie pensionar

Un membru al consiliului filialei poate fi şi membru al Consiliului Baroului.

Adunarea Generală va alege doi membri supleanţi, din care unul pensionar, care vor completa consiliul de administraţie al filialei în caz de vacanţă, în ordinea voturilor primite şi cu respectarea prevederilor alineatului 2.

Consiliul de administraţie al filialei alege din rândurile membrilor săi un preşedinte şi un vicepreşedinte. Consiliul de administraţie al filialei, cu avizul baroului şi aprobarea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor poate angaja un director executiv.

În ipoteza prevăzută la alin. 4, dacă vacanţa priveşte pe preşedinte sau vicepreşedinte, Consiliul va proceda la alegeri conform alin. 5 în termen de cel mult 3 luni de la intervenirea vacanţei.

Consiliul de Administraţie se consideră legal întrunit în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

În caz de abatere gravă şi evidentă ori nereguli financiare, Consiliul de Administraţie al CAA, din oficiu sau la cererea Consiliului baroului, poate suspenda Consiliul de administraţie al filialei.

În acest caz Consiliul de administraţie al C.A.A. va numi o conducere interimară cu avizul consultativ al Consiliului baroului, până la organizarea unor noi alegeri, respectiv până la data primei adunări generale ordinare sau extraordinare a filialei.

Consiliul de administraţie al filialei va face propuneri Consiliului de administraţie al C.A.A. pentru aprobarea statului de funcţiuni, după obţinerea avizului consiliului baroului.

După obţinerea avizului baroului si cu aprobarea Consiliului de administraţie al C.A.A., poate fi angajat un director executiv al filialei.

Consiliul de administraţie al filialei îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, statutul si regulamentul de organizare si funcţionare al C.A.A. si pune în aplicare hotărârile Consiliului de administraţie al C.A.A., Congresului avocaţilor, Consiliului U.N.B.R. si ale consiliului baroului.

Consiliul baroului poate convoca în şedinţă comuna consiliul de administraţie al filialei.

Toate hotărârile si deciziile Consiliului de administraţie al filialei C.A.A. intra în vigoare si vor fi puse în aplicare în trei zile de la comunicarea acestora făcută către membrii C.A.A., inclusiv prin internet.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Profesiei de Avocat Art. 312, art. 311 alin. (6). art. 314 alin. (2).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 127. – 129.

Consiliul de administraţie. Atribuţii.

Consiliul filialei are următoarele atribuţii:

 • administrează sistemul de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi, la nivelul filialei;
 • aduce la îndeplinire atribuţiile filialei CAA;
 • aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a filialei;
 • întocmeşte dosarele de pensionare pe baza actelor comunicate de Barou, de petiţionar şi a evidenţelor proprii şi le trimite spre rezolvare Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor din România;
 • ia toate măsurile necesare pentru buna funcţionare economico-financiară a filialei;
 • verifică realitatea şi exactitatea sumelor depuse de către membrii filialei cu titlu de contribuţie la fondul CAA şi sesizează Consiliului CAA şi Baroului eventualele nereguli constatate, în vederea luării de măsuri legale. În îndeplinirea acestor atribuţii, poate angaja inspectori financiari proprii, cu aprobarea Consiliului CAA pentru modificarea organigramei;
 • asigură execuţia bugetului aprobat de Adunarea Generală, organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor filialei;
 • poartă răspunderea directă pentru modul cum este administrată şi gestionată filiala;
 • comunică Casei de Asigurări a Avocaţilor şi baroului lunar situaţia financiar–contabilă a filialei;
 • certifică lunar stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare avocat din filială şi îl comunică CAA;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii cuprinse în lege, statut şi regulament CAA şi pune în aplicare hotărârile Consiliului Casa de Asigurări a Avocaţilor;
 • asigură vărsarea lunară a cotei prevăzute la art. 121 lit. a) din sumele efectiv încasate, sub sancţiunea plăţii majorărilor de întârziere prevăzute de Statutul profesiei de avocat;
 • hotărăşte asupra utilizării disponibilităţilor băneşti ale filialei, care depăşesc fondul de rezervă a filialei;
 • solicită aprobarea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru cheltuielile cu caracter de investiţii, din disponibilităţile băneşti ale filialei conform cu programul anual de investiţii aprobat de Adunarea generală a filialei, cu avizul Consiliului baroului, în conformitate cu prevederile Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată;
 • Solicită aprobarea Consiliului baroului în situaţiile prevăzute de lege;
 • Informează Consiliul CAA în legătură cu orice litigiu din raza sa de competenţă care vizează sistemul;
 • solicită aprobarea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor, cu avizul Consiliului baroului, pentru investiţii, altele decât cele de la lit. n);
 • Comunică hotărârile Consiliului de Administraţie al Filialei în mod obligatoriu CAA şi Consiliului Baroului;
 • toate hotărârile şi deciziile Consiliului de Administraţie al filialei de interes general pentru membrii filialei intră în vigoare şi sunt puse în aplicare în trei zile de la comunicarea acestora făcută către membrii filialei, inclusiv prin internet.
 • va vărsa anual la fondul de rezervă de la nivel central a fondului de rezervă prelevat de filiale, în conformitate cu art. 19, până cel mai târziu la 31 ianuarie al anului următor anului în care s-a făcut prelevarea.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • Statutul Profesiei de Avocat art. 314 alin. (2).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 130.
 

Organizarea controlului financiar intern a filialelor casei de asigurări a avocaţilor

Despre Comisia de Cenzori.

Controlul financiar al filialei se exercită de către Comisia de cenzori a filialei.

Comisia de cenzori a filialei se compune din 3 membrii, aleşi de Adunarea Generală a filialei pe o perioadă de 4 ani.

Dintre aceştia se va alege un preşedinte.

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 131. şi 132.

Comisia de Cenzori. Rapoartele semestriale.

Comisia de cenzori a filialei va întocmi rapoarte semestriale asupra activităţii economico-financiare a filialei pe care le va prezenta Consiliului filialei şi le va înainta Consiliului filialei şi Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 133.

Controlul economico – financiar realizat prin inspectori.

Controlul economico-financiar se va asigura şi de CAA – prin inspectorii săi financiari.

Conducerea filialei este obligată să pună la dispoziţia inspectorilor financiari CAA toate documentele financiar – contabile ale filialei.

Barourile şi avocaţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia inspectorilor financiari ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toate datele şi documentele privind veniturile asupra cărora se reţine contribuţia pentru fondul de pensii şi asigurări sociale

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 135.

Comisia de Cenzori. Rapoartele semestriale.

Comisia de cenzori a filialei va întocmi rapoarte semestriale asupra activităţii economico-financiare a filialei pe care le va prezenta Consiliului filialei şi le va înainta Consiliului filialei şi Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor.

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 133.

Obligaţiile barourilor şi avocaţilor.

Barourile şi avocaţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia comisiei de cenzori ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toate datele şi documentele privind veniturile asupra cărora se reţine contribuţia pentru fondul de pensii şi asigurări sociale

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 134şi 135 alin.(3).
 

Dispoziţii finale

Plângerile împotriva hotărârilor Consiliului de Administraţie al filialei.

Hotărârile Consiliului de Conducere a filialei pot fi atacate cu plângere de membrii filialei sau Consiliul baroului la CAA.

Plângerea se va depune în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă a hotărârii, dar nu mai târziu de 1 an de la adoptarea acesteia.

Desfiinţarea hotărârilor.

Hotărârile Consiliului de conducere al filialei pot fi desfiinţate în caz de nelegalitate sau pentru nerespectarea prezentului statut la sesizare sau din oficiu de către Consiliul CAA.

Litigiile dintre filiale.

Litigiile dintre filiale se soluţionează de Consiliul CAA cu respectarea procedurii prevăzute de partea IV-a din Codul de Procedură Civilă.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 136. – 137.
 
 
Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 22.06.2018