Prezentarea sistemului

Contribuţia la fondul sistemului de asigurări sociale și pensii

Despre Contribuţie

Noţiune

Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei,este obligat să contribuie la constituirea fondului C.A.A.

Nivelul contribuţiei obligatorii este stabilit de către Consiliul U.N.B.R, potrivit nevoilor curente şi de perspectivă ale Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Contribuţia se datorează lunar de către avocaţi, de la data înscrierii în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, ca stagiari sau definitivi.

Contribuţiile avocaţilor la fondurile de asigurări sociale nu sunt impozabile.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Legea nr. 51/1995 (r1) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - Art. 76 alin. (2).
 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 - Art. 3
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art.9, art. 22 şi 23 alin. (1). şi art. 25 alin. (2)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor - Art. 4

Plata contribuţiei lunare

Plata contribuţiei lunare pentru constituirea fondurilor C.A.A. se va efectua prin transfer în contul bancar al filialei în care avocatul este înscris sau la casieria acesteia până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.

În cazul achitării contribuţiei prin ordin de plată, plata se consideră făcută la data debitării contului bancar al plătitorului.

În cazul în care data de 25 a lunii este o zi nelucrătoare, plata contribuţiei se socoteşte făcută în termen dacă este făcută în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 23 alin. (2) - (3)şi art. 27 alin. (1).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor - Art. 5 alin. (1).

Declaraţia. Regularizarea. Copia deciziei de impunere

La achitarea contribuţiei lunare, avocatul este obligat să depună şi o declaraţie pe proprie răspundere, care să ateste veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se plăteşte cota de contribuţie.

Avocatul care plăteşte cota maximă de contribuţie nu are obligaţia de a declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.

Anual, după caz, contribuţia la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor se va regulariza în funcţie de veniturile brute, realizate din onorarii.

În vederea regularizării contribuţiei la fondul sistemului, avocaţii vor depune la filială declaraţie pe propria răspundere privind veniturile realizate din profesie pe anul anterior.

Arhivarea declaraţiilor privind veniturile brute realizate din onorarii poate fi ţinută pe suport electronic sau pe suport material.

Avocatul care nu a plătit contribuţia maxima este obligat să depună la filială, în fiecare an, copia deciziei definitive de impunere în cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia de către organul fiscal.

Pe baza declaraţiilor avocaţilor cu privire la veniturile lunare realizate din onorarii, Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor România va stabili valoarea venitului brut pe profesie pe fiecare an.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 23 alin. (5) - (8).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor - Art. 5 alin. (2) – (4), (6) şi (7).

Majorările de întârziere

Depăşirea cu cel mult 5 zile a termenului de plată prevăzut la alineatul precedent atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere în favoarea C.A.A. aplicate la suma datorată, în cuantumul prevăzut în Statutul Profesiei.

Cuantumul majorărilor de întârziere este prevăzut de art. 222 alin. (4) din Statutul Profesiei de Avocat.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Profesiei de Avocat - Art. 222 alin. (4) şi art. 308 alin.3
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 23 alin. (4) art. 27 alin. (2)

Calculul contribuţiei

Baza de calcul a contribuţiei individuale la fondul sistemului de asigurări sociale şi pensii, în cazul avocaţilor, o constituie venitul brut lunar individual realizat din profesie.

Avocatul contribuie la sistemul de asigurări sociale a avocaţilor, cu titlu de contribuţie obligatorie la constituirea fondurilor CAA, cu o cotă procentuală din baza de calcul prevăzută la alin. 1, dar nu mai puţin de suma reprezentând cota minimă obligatorie şi nici mai mult de cota maximă de contribuţie obligatorie.

Cota procentuală prevăzută de alin. 2, precum şi cota minimă şi maximă de contribuţie obligatorie se stabilesc de consiliul UNBR la propunerea Consiliului CAA.

Pentru anul 2010, contribuţiile la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor, se stabilesc conform datele cuprinse în decizia nr. 420 /27.09.2008 a Consiliului U.N.B.R.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Profesiei de Avocat - Art. 222 alin. (1) – (3).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 25 alin. (1) – (3).

Abateri disciplinare

Neplata totală sau parţială a contribuţiei lunare de asigurări sociale către sistemul propriu de asigurări sociale al avocaţilor timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la lichidarea integrală a datoriilor atrage suspendarea calităţii de avocat a membrului CAA, în conformitate cu prevederile art. 27 lit. c) din Legea 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Refuzul nejustificat de prezentare a actelor solicitate cu ocazia controlului efectuat de către organele de control desemnate ale sistemului de asigurări sociale, constituie abatere disciplinară şi determină suspendarea calităţii de avocat. Măsura suspendării încetează de drept la data prezentării actelor la control.

Suspendarea se dispune de consiliul baroului, la cererea consiliului filialei C.A.A. sau din oficiu în prima şedinţă a consiliului baroului.

Nedeclararea corectă a veniturilor lunare brute din profesie constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 73 din Legea 51/1995 republicată.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Legea nr. 51 / 1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - Art. 27 lit. c).
 • Statutul Profesiei de Avocat - Art. 309 alin. (1) şi (4).
 • „Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.” - Art. 28 şi art. 29
 • „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor” - Art. 5 alin. (8).

Proceduri ale filialelor în legătură cu contribuţiile

În caz de neplată a contribuţiilor de către avocat, Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor şi va sesiza baroul în cazurile în care întârzierea plăţii este mai mare de 3 luni. La sesizare se va ataşa dovada notificării.

Respectarea procedurii prealabile de notificare nu este necesară dacă avocatul nu a dat declaraţia privind veniturile realizate pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nici nu a plătit cotele de contribuţie la C.A.A.

La cererea filialei avocatul este obligat să informeze în scris asupra îndeplinirii obligaţiei de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurărilor sociale privind avocaţii, să indice criteriile în raport cu care a achitat contribuţia şi să prezinte dovezile de plată a acesteia, în cazurile în care din evidenţele filialei nu rezultă datele prevăzute în prezentul articol.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Profesiei de Avocat - Art. 309 alin. (2) şi (3).
 • „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor” - Art. 6 şi 7

Dezbaterea situaţiei restanţierilor

Trimestrial, Consiliul filialei, împreună cu Consiliul baroului va analiza situaţia restanţierilor la plata contribuţiei la sistemul propriu de asigurări sociale, luându-se măsuri care se impun.

Rezultatele acţiunilor comune prevăzute la alin. (9) vor fi comunicate de către filiale la CAA care, la rândul ei, va informa periodic Consiliul UNBR.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor - Art. 5 alin. (9) şi (10).

Obligaţia filialelor C.A.A de comunicare date

Anual Filialele au obligaţia de a comunica fiecărui asigurat situaţia contribuţiei lui la fondul sistemului de pensii, rentabilitate fondului de pensii al filialei pentru anul precedent şi valoare punctului de pensie pentru anul în curs.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor - Art. 5 alin. (5).

Prescripţia obligaţiei de plată a contribuţiei

Contribuţia de asigurări sociale datorată şi neplătită se urmăreşte în cadrul termenului de prescripţie de 5 ani.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 30 alin. (1).

Cuantumul contribuţiei

Cuantumul contribuţiei 2018

Cuantumul contribuţiei 2016 - 2017

Cuantumul contribuţiei 2014 - 2015

Cuantumul contribuţiei 2010 - 2013

Cuantumul contribuţiei 2009

Cuantumul contribuţiei 2008

Cuantumul contribuţiei 2001 - 2007

 
Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 07.08.2019