Prezentarea sistemului

Casa de Asigurări a Avocaţilor

Dispoziţii generale

Despre Casa de Asigurări a Avocaţilor

Casa de Asigurări a Avocaţilor funcţionează în cadrul Uniunii Avocaţilor din România şi este organizată pe baza prevederilor legii şi ale Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Casa de Asigurări a Avocaţilor are statut de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Uniunii Avocaţilor din România.

Casa de Asigurări a Avocaţilor elaborează, în baza legii şi a statutului, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare aprobat de Comisia permanentă a U.N.B.R.

Casa de Asigurări a Avocaţilor este instituţie autonomă de interes public cu personalitate juridică

Sediul Casei de Asigurări a Avocaţilor este în Bucureşti.

C.A.A. îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea U.N.B.R.

C.A.A. poate să înfiinţeze pe lângă fiecare barou filiale sau sucursale, cu avizul Consiliului U.N.B.R.

C.A.A. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii filialelor C.A.A.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat." Art. 75, art. 78 alin. (1).
 • "Statutul Profesiei de Avocat." Art. 305. art. 313.
 • "OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001" Art.12. alin. (1) – (4) şi (6).
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 1 alin. (2), art 2, art. 4, art. 103.

Membrii şi alţi beneficiari ai Casei de Asigurări a Avocaţilor

Sunt membrii ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toţi avocaţii care figurează în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi ajutoare sociale.

Sunt membrii ai CAA, având drepturi şi obligaţii identice şi avocaţii care profesează sub titlu profesional din statul membru de origine în condiţiile art. 809 alin. (2) şi (3) din Legea 51/1995.

Avocaţii înscrişi în barou care nu figurează în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestaţiile de asigurări sociale corespunzător perioadei în care şi-au exercitat profesia, în condiţiile prevăzute de lege, prezentul Statut şi Regulamentul C.A.A.

NB: A se vedea în acest sens:

 • "Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat." Art. 76
 • "Statutul Profesiei de avocat" Art. 304
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 7, art. 105.
 

Atribuţiile Casei de Asigurări a Avocaţilor

Atribuţiile Casei de Asigurări a Avocaţilor

În aplicarea prevederilor legii, Casa de Asigurări a Avocaţilor îndeplineşte următoarele atribuţiuni:

 • coordonează modul de aplicare a dispoziţiilor legii, statutului şi regulamentului C.A.A., la nivel central şi al filialelor teritoriale de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi;
 • aduce la îndeplinire hotărârile privind sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, adoptat de Congresul Avocaţilor din România şi Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România;
 • înfiinţează filiale C.A.A;
 • elaborează bugetul consolidat al sistemului şi îl supune spre aprobare şi descărcare Congresului Avocaţilor din România.
 • urmăreşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale pentru avocaţi;
 • ia măsuri pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului propriu de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, precum şi asigurarea integrităţii acestuia;
 • ia măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;
 • asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale pentru avocaţi, pe baza codului personal de asigurări sociale;
 • certifică anual stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare avocat şi stabileşte codul personal de asigurări sociale;
 • asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor autonome de calcul şi de evidenţă;
 • în condiţiile legii şi prezentului statut, emite decizii privind pensionarea sau acordarea prestaţiunilor de asigurări sociale şi soluţionează contestaţiile formulate în legătură cu acestea;
 • organizează reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii în care este implicat sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, născute la nivelul central sau teritorial;
 • aprobă organigrama pentru personalul C.A.A. şi al filialelor;
 • în cazul constatării unor acte de indisciplină privind sistemul de asigurări sociale şi pensii, ivite la nivel central sau teritorial, sesizează organele competente, în vederea aplicării măsurilor legale;
 • emite Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAA şi îl supune aprobării Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România;
 • elaborează studii şi analize în vederea stabilirii strategiei şi planificării sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
 • constituie fondul de rezervă la nivel central şi asigură utilizarea acestuia conform legii;
 • calculează valoarea unui punct de pensie şi actualizează valoarea acestuia în timpul execuţiei bugetare, conform statutului şi o comunică odată cu datele prevăzute la art. 22-26 Consiliului UNBR;
 • asigură plata pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale, la nivel central sau filiale;
 • creează, conservă, asigură securitatea şi comunică în condiţiile legii şi a prezentului statut baza de date privind asiguraţii sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi asigură caracterul confidenţial al acesteia;
 • orice alte atribuţiuni stabilite prin dispoziţiile cuprinse în lege, statut şi regulament CAA.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 107.
 

Organizarea Casei de Asigurări a Avocaţilor

Paragraful C – 1. Date Generale.

Despre conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor

Conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor este formată din:

a) Consiliului de Administraţie.

b) Preşedinte.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 108 alin. (1).

Paragraful C – 2. Consiliul de Administraţie.

Structura Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor

Casa de Asigurări a Avocaţilor este condusa si administrata de un consiliu de administraţie format din 5 membri, dintre care 3 avocaţi in activitate din filiale diferite, cu o vechime de cel puţin 10 ani în profesie şi 2 avocaţi pensionari, de asemenea din filiale diferite, aleşi de Congresul U.N.B.R. pe o perioadă de 4 ani.

Consiliul alege din rândurile sale un preşedinte şi un vicepreşedinte. Unul dintre membri, desemnat de preşedinte, îndeplineşte şi funcţia de secretar al consiliului.

Congresul U.N.B.R. va alege şi 3 membrii supleanţi, din care un pensionar, care vor completa Consiliul de Administraţie al CAA în caz de vacanţă, , în ordinea voturilor primite. Alegerea membrilor supleanţi se va face cu respectarea aceloraşi condiţii prevăzute membrii deplini.

În ipoteza în care vacanţa priveşte pe preşedinte sau vicepreşedinte, se vor face noi alegeri pe funcţii în cadrul Consiliului de Administraţie al CAA.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat." Art. 79.
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 108 alin. (2) – (5).

Consiliul de administraţie. Funcţionare.

Consiliul de Administraţie al C.A.A. îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi coordonarea Consiliului U.N.B.R.

Consiliul de Administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună.

Se consideră legal întrunit în prezenţa a 3 membrii şi ia decizii cu majoritate de voturi a celor prezenţi.

La şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi invitaţi specialişti – cu rol consultativ.

 • "Statutul Profesiei de avocat" Art. 313.
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 110.

Consiliul de administraţie. Atribuţii.

Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt:

 • administrează sistemul propriu de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi;
 • duce la îndeplinire atribuţiile Casei de Asigurări a Avocaţilor, în condiţiile legii;
 • duce la îndeplinire sarcinile trasate pe linie de pensii şi asigurări sociale de Congresul Avocaţilor şi de Uniunea Naţională Barourilor din România, în condiţiile legii;
 • înfiinţează filialelor;
 • emite deciziile de pensii şi cu privire la alte prestaţii de asigurări sociale;
 • numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul propriu;
 • suspendă din activitate membrii consiliului de conducere a filialei în cazul constatării unor abateri grave care au prejudiciat funcţionarea sistemului, sesizând conducerea baroului respectiv pentru convocarea Adunării Generale a avocaţilor în vederea alegerii de noi membrii;
 • hotărăşte promovarea acţiunilor în justiţie şi stabileşte linia de urmat a reprezentanţilor CAA în litigiile în care CAA este parte;
 • organizează şi asigură asistenţa juridică a Casei;
 • elaborează Regulamentul CAA şi îl supune spre aprobare Comisiei Permanente a UNBR;
 • organizează şi coordonează activitatea corpului de control financiar la CAA şi filiale şi a corpului de audit intern;
 • exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii;
 • va întocmi programul anual de investiţii privind cheltuielile cu caracter de investiţii din disponibilităţile băneşti ale sistemului CAA care va fi înaintat spre aprobare Consiliului UNBR. La întocmirea programului anual de investiţii înscris în bugetul anului următor, Consiliul de administraţie al C.A.A. va avea în vedere evoluţiile preliminate ale bugetului sistemului C.A.A., centralizate la nivelul primelor trei trimestre ale anului în curs;
 • toate hotărârile şi deciziile Consiliului de Administraţie al CAA de interes general pentru sistem intră în vigoare şi sunt puse în aplicare în trei zile de la comunicarea acestora făcută către membrii CAA, inclusiv prin internet.
 • ia măsurile necesare pentru virarea către fondul de rezervă de la nivel central a fondului de rezervă prelevat de filiale, în conformitate cu art. 19, până cel mai târziu la 31 ianuarie al anului următor anului în care s-a făcut prelevarea.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art.111

Paragraful C – 3. Preşedintele.

Preşedintele Casei de Asigurări a Avocaţilor Atribuţii. Vicepreşedintele.

Preşedintele Casei de Asigurări a Avocaţilor are următoarele atribuţii:

 • reprezintă C.A.A. în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice.
 • convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de Administraţie
 • ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale CAA
 • semnează actele Consiliului de Administraţie al CAA
 • supraveghează relaţiile cu filialele
 • acordă sprijin şi ajutor filialelor în relaţiile lor cu autorităţile centrale şi locale.

Preşedintele este înlocuit, la cerere sau în absenţa sa, de vicepreşedinte.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art.111
 

Controlul financiar al Casei de Asigurări a Avocaţilor

Comisia de Cenzori.

Controlul financiar al Casei de Asigurări a Avocaţilor se exercită de către Comisia de cenzori compusă din 3 membrii, dintre care 2 avocaţi în activitate şi un avocat pensionar.

Comisia alege din rândurile sale un preşedinte.

Comisia de cenzori se alege pe o perioadă de 4 ani, de Congresul Avocaţilor din România.

Barourile şi avocaţii sunt obligaţi să pună la dispoziţia comisiei de cenzori şi inspectorilor financiari ai C.A.A. toate datele privind veniturile asupra cărora se reţine contribuţia pentru fondul de pensii şi ajutoare sociale.

 • "Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat." Art. 80 alin. (1) şi (2).
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 112. şi 113.

Atribuţiile Comisiei de Cenzori.

Comisia de Cenzori întocmeşte un raport anual cu privire la modul în care Casa de Asigurări a Avocaţilor a executat prevederile bugetului expirat, putând formula sugestii pentru activitatea bugetară viitoare.

Acest raport împreună cu raportul cenzorului independent se prezintă Congresului Avocaţilor din România cu ocazia descărcării de gestiune şi aprobarea noului buget al CAA.

 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art. 114.

Inspectorii financiari.

Pentru controlul activităţii financiare a sistemului de asigurări sociale, CAA înfiinţează un corp de inspectori financiari cu pregătire corespunzătoare.

Consiliul CAA elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui corp de inspectori.

Barourile şi filialele sunt obligate să pună la dispoziţia inspectorilor financiari evidenţele financiar – contabile legate de problema pensiilor şi asigurărilor sociale.

Inspectorii financiari CAA au dreptul să verifice modul în care filiala îşi desfăşoară execuţia bugetară, filiala fiind obligată să pună la dispoziţia inspectorilor financiari toate documentele şi evidenţele privind veniturile şi cheltuielile filialei.

Avocaţii sunt obligaţi să prezinte inspectorilor financiari CAA toate datele şi documentele fiscale privind veniturile asupra cărora se determină contribuţia pentru fondul de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi. De asemenea sunt obligaţi să facă dovada depunerii contribuţiei la fondul de pensii şi asigurări sociale.

NB: A se vedea dispoziţiile:

 • "Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat." Art. 80 alin. (2).
 • "Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor." Art.115, art. 116.
 

Cheltuielile cu caracter de investiţii ale Casei de Asigurări a Avocaţilor

Investiţiile Casei de Asigurări a Avocaţilor

Pentru cheltuielile cu caracter de investiţii din disponibilităţile băneşti ale fondului centralizat al sistemului C.A.A. sau ale filialelor, se va întocmi programul anual de investiţii, care va fi aprobat de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România în ultima şedinţa a fiecărui an pentru anul următor.

La întocmirea programului anual de investiţii înscris în bugetul anului următor, Consiliul de administraţie al C.A.A. va avea în vedere evoluţiile preliminate ale bugetului sistemului C.A.A., centralizate la nivelul primelor trei trimestre ale anului în curs.

 • "Statutul Profesiei de Avocat" Art. 313 alin.(2).
 
 
Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 22.06.2018