Prezentarea sistemului

Alte drepturi

 • Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă
 • Indemnizaţia pentru maternitate
 • Ajutor pentru creşterea copilului
 • Ajutor de deces
 • Alte ajutoare băneşti
 • Indemnizaţia pentru soţul supravieţuitor
 • Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

  Noţiune. Stagiul de cotizare. Condiţii

  În sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi, avocatul aflat în incapacitate de muncă şi care nu realizează venituri din profesie, beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de la data prevăzută în prezentul material.

  Dovada incapacităţii temporare de muncă se face prin certificat medical eliberat conform reglementărilor speciale în vigoare.

  Beneficiază de acest drept asiguraţii care au stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni anterior producerii riscului dacă nu realizează venituri din profesie şi au achitate la zi obligaţiile de plată către sistem.

  Pentru a i se acorda indemnizaţia cuvenită, avocatul aflat în incapacitate temporară de muncă trebuie să anunţe filiala C.A.A. în termen de 48 de ore de la ivirea stării de incapacitate, iar certificatul medical, vizat de medicul de familie, să fie depus în cel mult 5 zile de la data încetării stării de incapacitate prevăzută în certificat.

  Nerespectarea acestor termene atrage decăderea asiguratului din dreptul de a solicita plata.

  În cazurile în care anumite certificate ridică probleme cu privire la modalitatea de eliberare, medicul sau unitatea spitalicească emitentă, diagnosticul susceptibil de interpretare etc., filiala sau baroul, după caz, poate solicita opinia unui medic agreat sau a comisiei de expertizare a capacităţii de muncă prevăzută în legislaţia din sistemul public.

  Actul medical pentru incapacitate temporară peste 90 de zile nu este valabil la plată decât dacă este eliberat de Comisia de verificare capacităţii de muncă din sistemul public, cu care Filialele vor încheia convenţii de colaborare. Aceste convenţii vor putea fi încheiate şi pentru verificarea acelor acte medicale care ridică probleme sub toate aspectele.

  Asiguratul care nu-şi achită contribuţia obligatorie la zi, nu va putea beneficia de nici un fel prestaţii de asigurări sociale.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 11. – (1) lit a).
  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.80 alin.(1) lit.a, Art.80 alin.(2), Art.81 alin.(1) şi (2)
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 21. alin. (1) şi (2)., Art. 24. alin. (1) – (4), art. 25, art.27

  Durata indemnizaţiei

  Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de cel mult 180 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.

  Începând cu a 90-a zi perioada de acordare a indemnizaţiei de incapacitate temporară de muncă se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

  Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază astfel:

  • un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare, conform reglementărilor din sistemul public de pensii;
  • un an, cu drept de prelungire până la un an şi jumătate de către medicul expert al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer de orice tip, în funcţie de stadiul bolii;
  • un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară;
  • 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.82. alin (1) – (3)

  Data de la care se acordă indemnizaţia

  Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă se suportă de către sistemul de asigurări propriu din a 31-a zi de la data ivirii stării de incapacitate, cu excepţia internărilor în spital, bolile gravidelor şi urgenţele medicale, care se suportă de la data ivirii stării de incapacitate.

  În perioada vacanţei judecătoreşti, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă se suportă numai în caz de internare în spital pentru afecţiuni sau accidente grave, pentru afecţiunile în legătură cu starea de graviditate.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 83. alin 1 - 2

  Calculul indemnizaţiei

  Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi modalitatea de plată se determină de către Casa de Asigurări a Avocaţilor, în funcţie de contribuţia avocatului la fondul sistemului, de situaţia financiară a sistemului şi în condiţiile prevăzute în Regulamentul CAA.

  Calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este următorul:

  • baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este determinată de media contribuţiilor lunare efectiv plătite la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor pe ultimele 12 luni;
  • cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea unui procent de 75% din venitul aferent contribuţiei determinate conform lit. a) din prezentul articol.
  • cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă calculată conform lit. b) nu poate fi mai mic de 40% şi nici mai mare de 100% din venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat stabilit de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din România conform art.26 alin.(1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în vigoare la data soluţionării cererii.

  Dacă incapacitatea priveşte numai o fracţiune din luna respectivă, indemnizaţia se plăteşte proporţional cu numărul de zile lucrătoare de incapacitate. Dacă în luna respectivă s-au realizat venituri din profesie, indemnizaţia pentru incapacitate însumată cu veniturile din profesie din luna respectivă nu poate depăşi suma reprezentând venitul de referinţă pe profesie. Nu sunt considerate venituri din profesie în luna respectivă veniturile din oficii încasate pentru servicii prestate în luni anterioare.

  NB: A se vedea pe prezentul site, informaţiile referitoare la „venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat”.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 83. alin 3.
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor Art. 21. alin. (3) – (5), art. 28. alin. (1) – (3). cu referire la art.20. alin. (5).

  Plata indemnizaţiei. Încetarea plăţii

  Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură specială de către acesta.

  Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă poate înceta în condiţiile prevăzute de art. 102 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.100, art. 102.

  Contribuţia la sistem pe durata primirii indemnizaţiei

  În perioada în care asiguratul primeşte indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, va plăti 10% contribuţie la fondul sistemului, sumă ce i se reţine odată cu plata indemnizaţiei

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor Art. 26 şi 29

  Dispoziţii procedurale

  Cererile privind acordarea indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă se vor soluţiona conform competenţelor stabilite prin Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării acestora la filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor sau baroul din care face parte solicitantul.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor Art. 34

  Modelul de cerere referitor la cererea de plată a unor indemnizaţii

  Indemnizaţia pentru maternitate

  Noţiune. Beneficiarul. Stagiul de cotizare. Termen de decădere.

  Asiguratele au dreptul, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, la concediu de sarcină şi lăuzie, perioadă în care beneficiază de indemnizaţia pentru maternitate (denumită şi indemnizaţie pentru sarcină şi lăuzie).

  Beneficiază de acest drept asiguraţii care au stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni anterior producerii riscului dacă nu realizează venituri din profesie şi au achitate la zi obligaţiile de plată către sistem.

  De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care, în condiţiile statutului si regulamentului au încetat plata contribuţiei de asigurări sociale, în cadrul sistemului de asigurări sociale ale avocaţilor, dar care nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat cu condiţia ca anterior pierderii acestei calităţi să fi realizat un stagiu de cotizare în sistem de cel puţin 12 luni.

  Indemnizaţia pentru maternitate ( ca de altfel toate indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale ale avocaţilor) pot fi solicitate, pe baza de acte justificative, în termenul de 6 luni, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

  Asiguratele care nu-şi achită contribuţia obligatorie la zi, nu vor putea beneficia de nici un fel prestaţii de asigurări sociale.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art 11. – (1). lit.b)
  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.80 alin.(1) lit.b, Art.80 alin.(2), Art.84 alin.(1) şi (2), Art.101.
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor - art 27.

  Durata indemnizaţiei

  Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.

  Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele (important fiind ca ele cumulate să nu depăşească 126 de zile), în funcţie de recomandarea medicului şi opţiunea persoanei beneficiare.

  În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada acordării indemnizaţiei de lăuzie, indemnizaţia pentru maternitate se acordă pe toată durata acesteia.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.85. alin 1 - 3

  Calculul indemnizaţiei

  Indemnizaţia de maternitate se suportă de sistemul propriu de asigurări sociale ale avocaţilor, în funcţie de contribuţia asiguratului la fondul sistemului şi în condiţiile prevăzute de Regulamentul CAA.

  Calculul indemnizaţiei de maternitate este următorul:

  • baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate este determinată de media contribuţiilor lunare efectiv plătite la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor pe ultimele 12 luni;
  • cuantumul indemnizaţiei de maternitate se determină prin aplicarea unui procent de 90% asupra venitului aferent contribuţiei determinate conform celor arătate mai sus.
  • Cuantumul indemnizaţiei de maternitate nu poate fi mai mic de 40% şi nici mai mare de 100% din venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat stabilit de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din România conform art.26 alin.(1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în vigoare la data soluţionării cererii.

  NB: A se vedea pe prezentul site, informaţiile referitoare la „venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat”.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 86.
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor Art. 22. alin (1) şi (2), cu referire la art. 21.alin.(3) lit.a).

  Plata indemnizaţiei. Încetarea plăţii

  Indemnizaţia de maternitate se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură specială de către acesta.

  Plata indemnizaţiei de maternitate poate înceta doar în condiţiile prevăzute de art. 102 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.100, art. 102.

  Contribuţia la sistem pe durata indemnizaţiei

  În perioada în care asiguratul primeşte indemnizaţia pentru maternitate, va plăti 10% contribuţie la fondul sistemului, sumă ce i se reţine odată cu plata indemnizaţiei

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor Art. 26 şi 29

  Dispoziţii procedurale

  Cererile privind acordarea indemnizaţiilor de maternitate se vor soluţiona în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării acestora la filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor sau baroul din care face parte solicitantul.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor Art. 34

  Modelul de cerere referitor la cererea de plată a unor indemnizaţii

  Ajutor pentru creşterea copilului

  Noţiune. Durată. Cuantum

  În sistemul de asigurări sociale al avocaţilor se acordă un ajutor pentru creşterea copilului, în cuantum fix de 700 RON lunar pentru aceeaşi perioadă pentru care beneficiarul indemnizaţiei de creştere a copilului a optat conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.111 din 8 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr.830 din 10 decembrie 2010 şi, în toate cazurile, până când copilul va împlini vârsta de 2 ani.

  Asiguratul care nu-şi achită contribuţia obligatorie la zi, nu va putea beneficia de niciun fel de prestaţii de asigurări sociale.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001. Art. 11. – lit. c)
  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.80 alin.1 lit.c
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 27.

  Stagiul de cotizare

  Beneficiază de acest drept asiguraţii care au stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni anterior producerii riscului dacă nu realizează venituri din profesie şi au achitate la zi obligaţiile de plată către sistem.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.80 alin.2

  Plata indemnizaţiei. Încetarea plăţii

  Indemnizaţia de maternitate se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură specială de către acesta.

  Plata indemnizaţiei de maternitate poate înceta doar în condiţiile prevăzute de art. 102 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art.100, art. 102.

  Obligaţia beneficiarului de a contribui la sistem pe perioada acordării indemnizaţiei

  În perioada în care asiguratul primeşte indemnizaţia pentru maternitate, va plăti 10% contribuţie la fondul sistemului, sumă ce i se reţine odată cu plata indemnizaţiei

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 26 şi 29

  Dispoziţii procedurale

  Cererile privind acordarea indemnizaţiilor de maternitate se vor soluţiona în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării acestora la filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor sau baroul din care face parte solicitantul.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 34

  Modelul de cerere referitor la cererea de plată a unor indemnizaţii

  Ajutor de deces

  Noţiuni. Termen de decădere

  Ajutorul de deces, în cadrul sistemului de asigurări ale avocaţilor, poate îmbrăca trei forme şi anume:

  • ajutorul de deces pentru decesul asiguratului sau pensionarului;
  • ajutorul de deces pentru decesul unui membru al familiei asiguratului, aflat în întreţinerea acestuia şi pentru care nu există alte dispoziţii legale de acordare a unui ajutor de deces;
  • ajutorul de deces parţial, pentru decesul unui membru al familiei asiguratului aflat în întreţinerea acestuia, pentru care deşi există alte dispoziţii legale de acordare a unui ajutor de deces, acesta în concret este inferior celui din sistemul de asigurări sociale ale avocaţilor.

  În cazul decesului asiguratului sau a pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul minor sau persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de decesul asiguratului.

  Asiguratul care are drept propriu de asigurări sociale beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa, dacă nu are drept la ajutor de deces conform altor dispoziţii legale.

  Se consideră membru de familie, în sensul statutului C.A.A.:

  • soţul;
  • copiii proprii, copiii adoptaţi, în vârstă de până la 18 ani, sau dacă îşi continuă studiile până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
  • părinţii oricăruia dintre soţi;

  Asiguratul care are drept propriu de asigurări sociale beneficiază de ajutor de deces parţial, în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa, pentru care deşi beneficiază de un drept la ajutor de deces conform altor dispoziţii legale, totuşi cuantumul acestui ajutor este inferior celui stabilit în sistemul de asigurări sociale ale avocaţilor.

  Ajutoarele de deces (ca de altfel toate indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale ale avocaţilor) pot fi solicitate, pe baza de acte justificative, în termenul de 6 luni, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • „OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată”, modificată şi completată prin „Legea 452/2001” Art. 11. – lit. d)
  • „Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.” Art. 97, art. 98. alin. (1) şi alin. (3), art. 101.
  • „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor” Art. 27, art. 31. alin. (1).

  Condiţii

  Ajutorul deces se acordă pe baza certificatului de deces, necondiţionat.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

   • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor Art.80 alin.(3).

  Cuantum

  Ajutorul de deces se acordă în cuantumul stabilit periodic de Casa de Asigurări a Avocaţilor.

  Ajutorul de deces parţial are o valoare egală cu diferenţa dintre cuantumul acestuia în sistemul de asigurări sociale ale avocaţilor şi cuantumul conform altor dispoziţii legale.

  Începând cu luna aprilie 2010 valoarea ajutoarelor de deces este cea prevăzută în Decizia nr. 4 din 19 martie 2010 a Consiliului CAA privind stabilirea cuantumului ajutoarelor de deces începând cu aprilie 2010.

  NB: A se vedea dispoziţiile.

  • „Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.” Art. 98. alin. (2).
  • „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor” Art. 31. alin. (2).
  • „Decizia nr. 4 din 19 martie 2010 a Consiliului CAA privind stabilirea cuantumului ajutoarelor de deces începând cu aprilie 2010.”

  Dispoziţii procedurale

  Ajutorul de deces se suportă de sistemul de asigurări a avocaţilor în condiţiile Regulamentului CAA şi se acordă la cerere pe baza certificatului de deces.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • „Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.” Art. 99.
  • „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor” Art. 34.

  Modelul de cerere referitor la cererea privind solicitarea ajutorului de deces

  Alte ajutoare băneşti

  Noţiune. Condiţii. Cuantum.

  Avocaţii beneficiază de ajutoare băneşti în cazul în care au suferit accidente grave sau au contractat boli grave care le-au produs vătămări grave organismului, în limitele posibilităţilor bugetare şi numai dacă asiguratul are achitate la zi contribuţiile la sistem şi eventualele penalităţi. Dovada stării de boală sau accident suferit se face numai în baza unui certificat medical eliberat de medicul specialist în specialitatea respectivă.” Asiguratul care nu şi-a achitat contribuţia la zi nu poate beneficia de nici un fel de prestaţii de asigurări sociale.

  Asiguratul care nu-şi achită contribuţia obligatorie la zi nu poate beneficia de niciun fel de prestaţii de asigurări sociale.

  NB: A se vedea dizpoziţiile:

  • „OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată”, modificată şi completată prin „Legea 452/2001” Art. 11. – lit. c)
  • „Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.” Art.80 alin.1 lit.e, Art.94 alin.(1) şi (2), Art.101.
  • „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor” Art 27. şi 32. alin (1).

  Stagiu de cotizare şi termen de decădere.

  Beneficiază de acest drept asiguraţii care au stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni anterior producerii riscului dacă nu realizează venituri din profesie şi au achitate la zi obligaţiile de plată către sistem.

  Ajutoarele băneşti pentru avocaţii care au suferit accidente grave sau au contractat boli grave care le-au produs vătămări grave organismului pot fi solicitate în termen de 6 luni, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite.

  NB: A se vedea dizpoziţiile:

  • „Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.” Art.80 alin.2, Art.101

  Modelul de cerere referitor la plata ajutorului pentru procurarea de materiale medico-sanitare

  Indemnizaţia pentru soţul supravieţuitor

  Condiţii. Noţiune. Durată

  Soţul supravieţuitor care nu întruneşte condiţiile legale pentru a putea beneficia de o pensie de urmaş (prevăzute de art. 52 alineatul I şi II), beneficiază de un ajutor pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională.

  NB: A se vedea dispoziţiile:

  • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 53.
 
Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 10.09.2019