Prezentarea sistemului

Dispoziţii Generale

Sistemul

Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor

Scurtă descriere a Sistemului

Dreptul la pensie şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocatului se exercită prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, gestionat de Casa de Asigurări a Avocaţilor din România.

CAA şi filialele acesteia alcătuiesc sistemul propriu de asigurări sociale al avocaţilor.

Sistemul are patrimoniu unic şi buget propriu consolidat, care se aprobă cu procedura prevăzută de lege.

Patrimoniul sistemului poate fi folosit în activităţi economice producătoare de venituri, cu autorizarea Consiliului UNBR, în condiţiile legii şi ale modalităţilor prevăzute în Statutul şi Regulamentul CAA.

NB: A se vedea în acest sens:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 - Art.1 alin.(1)
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 1 alin. (1) art.3 alin.(1) – (5), art. (5).

Principiile de funcţionare ale sistemului

Sistemul propriu de asigurării sociale pentru avocaţi este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

 • principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului, conform legii;
 • principiul solidarităţii între avocaţi, care au drepturi şi obligaţii reciproce pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
 • principiul obligativităţii, conform căruia toţi avocaţii participă fără excepţii la sistem, drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor;
 • principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurării sociale se constituie pe baza contribuţiei obligatorii a fiecărui avocat, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin pe baza acestei contribuţii;
 • principiul egalităţii care asigură participanţilor la sistem un tratament nediscriminatoriu în ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege;
 • Principiul descentralizării care asigură dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului cu protecţia integrităţii acestuia prin filialele CAA care se înfiinţează şi funcţionează pe lângă fiecare barou;
 • Principiul repartiţiei, pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului, conform legii şi prezentului statut.

NB: A se vedea în acest sens:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 - Art. 2
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 6

Membrii şi alţi beneficiari ai sistemului

Sunt membrii ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toţi avocaţii care figurează în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi ajutoare sociale.

Sunt membrii ai CAA, având drepturi şi obligaţii identice şi avocaţii care profesează sub titlu profesional din statul membru de origine în condiţiile art. 809 alin. (2) şi (3) din Legea 51/1995.

Avocaţii înscrişi în barou care nu figurează în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei au dreptul la prestaţiile de asigurări sociale corespunzător perioadei în care şi-au exercitat profesia, în condiţiile prevăzute de lege, prezentul Statut şi Regulamentul C.A.A.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat - Art. 76
 • Statutul Profesiei de avocat - Art. 304
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 7

Conţinutul sistemului de asigurări sociale al avocaţilor

Drepturile şi obligaţiile conţinute de sistem

Drepturile şi obligaţiile care formează conţinutul sistemului de asigurări sociale al avocaţilor sunt următoarele:

 • drepturile de asigurări sociale ale membrilor sistemului;
 • obligaţia avocaţilor înscrişi în barouri de a contribui la fondul sistemului;
 • obligaţia sistemului de a acorda prestaţii de asigurări sociale membrilor sistemului şi altor beneficiari prevăzuţi de lege.
 • Obligaţia sistemului de a organiza evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale pentru avocaţi

Drepturile de asigurări sociale

Drepturile de asigurări sociale ale membrilor sistemului de asigurări sociale al avocaţilor sunt cele enumerate de OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 şi de Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor

Drepturile de asigurări sociale ale avocaţilor se exercită în condiţiile prevăzute de:

 • Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
 • Statutul Profesiei de avocat.
 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor.

NB: A se vedea în acest sens:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 1.
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 1 alin. (1) şi art. 8

Dreptul la pensie al avocatului

Deşi legile, statutele şi regulamentul menţionate, nu au prevederi exprese în acest sens, totuşi se poate afirma că în spiritul legii, Dreptul la pensie este dreptul principalul în cadrul sistemului de asigurări sociale al avocaţilor.

Avocatul primeşte o singură pensie pentru anii lucraţi în exercitarea profesiei de avocat, în raport de stagiul de cotizare şi contribuţia lui la fondul C.A.A.

NB: A se vedea în acest sens:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 4
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 10.

Dreptul avocatului de a participa şi la alte sisteme de asigurări sociale

Avocaţii pot face parte şi din alte forme de asigurări sociale.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor - Art. 9. alin.(3).

Obligaţia de contribuţie

Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Contribuţia nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul U.N.B.R., astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocaţilor.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Art. 76 alin.(2).
 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001 Art. 3.
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 9 alin.(1) şi (2), art. 22, 23 alin. (1) şi art. 25 alin. (2).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 4

Natura juridică a prestaţiilor de asigurări sociale

În sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi – prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor din profesie, ca urmare a:

 • împlinirii limitei de vârstă prevăzută de lege;
 • invalidităţii (urmare a accidentelor sau bolilor);
 • maternităţii;
 • decesului.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 15 alin. (1).

Forma prestaţiilor de asigurări sociale ale avocaţilor

Prestaţiile de asigurări sociale din cadrul sistemului de asigurări sociale pentru avocaţi se acordă sub formă de: pensii, indemnizaţii, ajutoare şi alte drepturi prevăzute de lege, corespunzător contribuţiei efective la constituirea fondului sistemului.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Profesiei de Avocat Art. 306.
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 15 alin. (2).

Baza de calcul a prestaţiilor de asigurări sociale

Pensiile şi ajutoarele sociale vor avea ca bază de calcul exclusiv stagiile de cotizare şi cuantumul contribuţiilor achitate de avocatul asigurat, fiind interzisă aplicarea altor criterii de calcul.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Profesiei de Avocat. Art. 307 alin. (2).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 15 alin. (3).

Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale

Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor

Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul propriu al avocaţilor, se asigură de Casa de Asigurări a Avocaţilor.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 13 alin. (1).

Codul personal

Fiecărui asigurat i se atribuie un cod personal, pe baza căruia sunt evidenţiate plăţile lunare achitate pe întregul stagiu de cotizare, precum şi drepturile şi obligaţiile lunare de asigurări sociale de care a beneficiat.

Casa de Asigurări a Avocaţilor stabileşte conţinutul şi modul de atribuire a codului personal.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 13 alin. (2) şi (3).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 1 alin. (2).

Obligaţia de comunicare date

În vederea organizării evidenţelor, Barourile şi filialele CAA sunt obligate să asigure şi să comunice Casei de Asigurări a Avocaţilor, pentru fiecare avocat :

 • evidenţa corectă a anilor lucraţi în exercitarea profesiei de avocat;
 • evidenţa cotelor lunare cu care avocatul a contribuit la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor;
 • orice alte date solicitate de Casa de Asigurări a Avocaţilor.

NB: A se vedea în acest sens:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 14.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 2

Noţiuni

Stagiul de cotizare

Stagiul de cotizare. Noţiune

Constituie stagiu de cotizare perioadele în care un avocat şi-a plătit contribuţia de asigurări sociale în sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi.

Perioada de timp în care un avocat este deputat sau senator este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură în condiţiile achitării de contribuţie la CAA.

Indemnizaţia de parlamentar şi celelalte drepturi băneşti încasate, cumulate cu eventualele venituri din activitatea de avocat desfăşurată în perioada mandatului de parlamentar se consideră venituri din profesie şi se iau în calcul la stabilirea pensiei de către C.A.A, în măsura în care s-a contribuit la fondul acesteia.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Legea nr. 51 / 1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Art. 77 alin. (1).
 • Statutul Profesiei de Avocat. Art.304 alin. (3).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 12 şi art. 11.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A. Art. 1

Stagiul minim de cotizare

Stagiul minim de cotizare”, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi, este de 15 ani.

Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a OUG nr. 221/2000 (respectiv 28.11.2000), conform eşalonării prevăzute în anexa statutului C.A.A.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001. Art. 9, alin. (1) şi (2).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 34, alin. (1) şi (2).
 • Anexa la Statutul CAA

Stagiul complet de cotizare

Stagiul complet” de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 pentru bărbaţi.

Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a OUG nr. 221/2000 ( respectiv 28.11.2000), prin creşterea acestuia pornindu-se de la 25 de ani pentru femei şi de la 30 ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa statutului C.A.A.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea 452/2001. Art. 9, alin. (3) şi (4).
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 34, alin. (3) şi (4).
 • Anexa la Statutul CAA

Perioade asimilate

NB: Mai sunt denumite şi „perioade necontributive”.

În sistemul de asigurări al avocaţilor se asimilează stagiul de cotizare şi perioadele necontributive (denumite şi perioade asimilate), în care asiguratul:

 • a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar juridic, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;
 • a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.

Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ universitar, beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.

Se poate beneficia de perioade asimilate, dacă în aceste perioade nu s-au realizat stagii de cotizare în condiţiile Statutului CAA şi ale Regulamentului C.A.A., sau în condiţiile legii de pensii din sistemul public.

„Perioadele asimilate” se valorifică numai pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă, retragere definitivă, invaliditate şi urmaş.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor Art. 16.

Stagiile de cotizare în mai multe sisteme de pensii

Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor recunoaşte stagiile de cotizare în alte sisteme de asigurări sociale, în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru pensiile prevăzute la art. 31 din Statutul C.A.A. lit. a), b), d) şi e), respectiv pensia pentru limită de vârstă, pensia pentru retragerea definitivă din profesie, pensia pentru retragerea anticipată definitivă din profesie şi pensia de urmaş.

În situaţia în care asiguratul a realizat stagii de cotizare în mai multe sisteme de asigurări sociale, cuantumul pensiei cuvenite din sistemul de pensii ale avocaţilor, se stabileşte numai pentru stagiul de cotizare realizat efectiv în acest sistem.

Vechimea în profesia de avocat luată în considerare, conform legii, la stabilirea pensiei de magistrat, nu se mai ia în calcul şi la stabilirea pensiei în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 62 al. 6 din Statut.

Stagiile de cotizare recunoscute ca perioade de contribuţie şi în alte sisteme de asigurări sociale se au în vedere la stabilirea pensiei numai în unul dintre sisteme.

Stagiile de cotizare realizate în sistemul de asigurări sociale ale avocaţilor anterior intrării în vigoarea a Statutului şi Regulamentului CAA vor fi valorificate la stabilirea pensiei de retragere definitivă în măsura în care nu au fost valorificate la stabilirea pensiei în alte sisteme

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. art.62 alin.(1),(2).şi (6).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 13. alin. (1) - (3), (5) şi (6).

Stagiile de cotizare specifice pensiei de invaliditate>

Stagiile specifice pensiei de invaliditate sunt „Stagiul necesar de cotizare” şi „Stagiul potenţial”.

Stagiul necesar de cotizare

„Stagiul necesar de cotizare” denumit şi “Stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta”, este o variantă a stagiului minim de cotizare, fiind o condiţie necesar a fi îndeplinită pentru obţinerea pensiei de invaliditate. Stagiul necesar de cotizare reprezintă un număr de ani considerat minim în care asiguratul trebuie să fi activat în profesie înainte de intervenţia stării de invaliditate.

Stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta este precizat în tabelul cuprins de art. 44 din Statutul C.A.A.

Stagiul potenţial

„Stagiul potenţial” este denumirea sub care se prezintă diferenţa între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare realizat efectiv până în momentul încadrării într-un grad de invaliditate.

În cazul asiguraţilor care au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul de la art. 44 din Statut, stagiul potenţial se determină ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul de la art. 44 din Statut.

Stagiul potenţial determinat conform celor menţionate, nu poate fi mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invalidităţii până la împlinirea vârstei standard de pensionare, vârstă la care, în condiţiile legii poate solicita pensie pentru limită de vârstă.

Pentru asiguraţii care au contribuit şi în alte sisteme de asigurări sociale, stagiul potenţial acordat este proporţional cu perioada de contribuţie în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor faţă de întreaga perioadă de cotizare la sistemele de asigurări sociale obligatorii.

Stagiul potenţial în situaţia în care asiguratul a contribuit la mai multe sisteme, se determină prin înmulţirea stagiului potenţial calculat conform celor deja arătate cu raportul între perioada de cotizare la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor la totalul perioadei de cotizare în sistemele de asigurări sociale obligatorii.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul C.A.A. Art. 44.
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 14 alin. (1) –(5).

Venitul mediu brut lunar şi venitul brut lunar realizat

Venitul mediu brut lunar pe profesia de avocat

NB: Mai este denumit:

 • „venitul de referinţă la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale”,
 • „venitul de referinţă pe profesia de avocat”.

Venitul de referinţă la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale se stabileşte anual ca medie a veniturilor individuale, determinate în raport de contribuţiile efectiv achitate la sistem (până cel mai târziu la 30 martie al anului următor) şi pe baza declaraţiilor avocaţilor cu privire la veniturile lunare realizate din onorarii.

Venitul de referinţă pe profesia de avocat, astfel stabilit este valabil de la 31 martie al anului următor.

Venitul mediu brut lunar pe profesia de avocat este publicat în anexa nr. 2 a Regulamentului de Organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

Venitul brut lunar realizat din profesie

NB: Mai este denumit şi „venitul brut lunar individual”.

Venitul brut aferent contribuţiei efectiv plătite se calculează ca fiind cuantumul contribuţiei efectiv plătite înmulţite cu raportul dintre 100 (o sută) şi cota procentuală prevăzută de art. 25 alin. 2 din Statutul C.A.A.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 61, alin. (3) – (8).

Vârsta de pensionare

Vârsta standard de pensionare

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 pentru bărbaţi.

Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a Statutului C.A.A. ( respectiv 28. mai 2001), prin creşterea vârstei de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa 1 a Statutului C.A.A.

Reducerea vârstei standard

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare după cum urmează:

 • cu un an - pentru 3 copii;
 • cu doi ani - pentru 4 sau mai mulţi copii.

Reducerea vârstei standard pentru femeile care îndeplinesc condiţiile prevăzute în art. 34¹ alin. (1) din Statutul C.A.A, nu poate fi cumulată cu o altă reducere prevăzută de acelaşi statut sau de legile speciale.

Vârsta de pensionare redusă , nu poate fi mai mică de 55 de ani.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aprobată”, modificată şi completată prin „Legea 452/2001 Art. 8
 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 33 şi 34.
 • Anexa la Statutul CAA

Punctajul la pensie

Punctajul mediu anual

Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare, se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat, în perioada de cotizare, la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare.

Punctajul mediu anual realizat de asigurat nu poate fi mai mare de 5 puncte.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 61 alin. (2)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 13 alin. (4).

Punctajul anual al asiguratului

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a punctajului rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună.

Pentru perioadele în care Casa de Asigurări a Avocaţilor a comunicat numai venitul de referinţă lunar pe profesie la nivelul anului, punctajul anual al asiguratului se determină ca raport între media lunară din anul respectiv a veniturilor brute, care au constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi venitul de referinţă lunar pe profesie din anul respectiv comunicat de Casa de Asigurări a Avocaţilor.

Pentru lunile pentru care C.A.A. nu a comunicat încă venitul mediu brut lunar pe profesie, se utilizează (pentru întreaga lună) ultimul venit mediu brut lunar pe profesie comunicat.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 61 alin. (4) - (6).

Numărul de puncte realizat în fiecare lună

Numărul de puncte realizat în fiecare lună de avocatul asigurat, se calculează prin raportarea venitului brut lunar individual, respectiv venitului brut aferent contribuţiei efectiv plătite, la venitul de referinţă lunar pe profesie din luna respectivă, comunicat de Casa de Asigurări a Avocaţilor.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 61 alin. (3).

Punctajul mediu anual

Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare, se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de asigurat, în perioada de cotizare, la numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare.

Punctajul mediu anual realizat de asigurat nu poate fi mai mare de 5 puncte.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 61 alin. (2)
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 13 alin. (4).

Majorarea punctajului la momentul retragerii definitive

La retragerea definitivă din profesie, avocaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 64 alin. 1 din Statutul C.A.A. şi stagiul complet de cotizare beneficiază de majorarea punctajului realizat cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv 3,6% pentru fiecare an suplimentar.

Pensionarii de limită de vârstă şi cu vechime în avocatură înainte de pensionare, care au continuat activitatea după data pensionării şi care solicită pensie pentru retragere definitivă din profesie, beneficiază de majorarea punctajului pentru punctajul aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 64 alin. (2) şi (3).
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 17.

Valoarea punctului de pensie

Noţiuni

Valoarea unui punct de pensie este egală cu cel puţin 50% din venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat.

De la punerea în aplicare a noului sistem de pensii – valoarea unui punct se stabileşte de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din România la propunerea Casei de Asigurări a Avocaţilor.

Conform Hotararii nr. 855 din 14.12.2013 a Consiliului U.N.B.R., începând cu data de 01.01.2014, valoarea unui punct de pensie este de 1.196 RON.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor. Art. 63
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări Sociale a Avocaţilor. Art. 3 alin. (3) - (5).

Valoarea punctului de pensie la zi

Valoarea punctului de pensie la zi a fost stabilită prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 855 / 14.12.2013, şi este de 1.196 RON.

NB: În sensul celor precizate, a se vedea:

 • Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 855 din data de 14.12.2013 - Art. 1

Hot. 1035 din 13 decembrie 2014 care a stabilit valoarea punctului de pensie

 
Termeni şi condiţii | Cookies | conţinut realizat de Preşedintele CAA Filiala Bucureşti, Dr. Avocat Petroşel Norocel Florin, actualizat la 22.06.2018